Statut szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gwara   
poniedziałek, 07 marca 2011 11:16

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO

w GRUDZIĄDZU

 

Uchwalony w dniu 23.11.2004 roku.

Znowelizowany i zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej

w dniu 20.05.2014r.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego
w Grudziądzu, jest jednostką organizacyjną Miasta Grudziądza powołaną na mocy Uchwały Nr IX/55/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 11 czerwca 2003 r. działającą
w oparciu o:

1) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

2) ustawę z dnia 8 stycznia 1999 r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.),

3) ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 1014
z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

4) ustawę z dnia 8 marca 1996 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz.74 z późn. zm.),

5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznych szkół ( Dz.U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624
z późn. zm.),

6) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12. 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz.69 z późn. zm.),

7) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.02. 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniow do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r., Nr 26, poz.232 z późn. zm.),

8) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.
z 2007r., Nr 83, poz. 562, Dz.U. z 2007r., Nr 130, poz. 906 z późn. zm.),

9) ustawa z dnia 9 maja 2007r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2007r., Nr 102, poz. 689),

10) ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2008r.,
Nr 145 poz.917),

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.

W sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 1października 2008r. Nr 175, poz. 1086).

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. poz. 1324 ).

13) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2010r. Nr 156, poz. 1046),

14) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pompcy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z dnia 2 grudnia  2010r. Nr 228, poz.1488 ).

15) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r.w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2011 r. Nr 175 ,poz. 1042)

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
( Dz. U. z dnia 7 maja 2013r. Nr 85, poz. 532).

17) ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r.
(Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2013r., poz.957) Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r.
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2013r. Nr 82, poz. 520). Zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

19) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14  maja 2013r. Nr 90, poz. 560).

§ 2.

1. Siedzibą Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 imienia Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu zwanego dalej Zespołem Szkół jest miasto Grudziądz.

2. Zespół Szkół mieści się w obiekcie przy ul. Korczaka 23 w Grudziądzu.

§ 3.

1. Zespół Szkół jest zespołem szkół publicznych.

§ 4.

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Miasto Grudziądz.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół jest Kujawsko-  Pomorski Kurator Oświaty.

 

§ 5.

1. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa Nr 7 w Grudziądzu,

2) Gimnazjum Nr 12 w Grudziądzu,

3) V Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu.

2. Pełne nazwy szkół wymienionych w ust. 1 mają odpowiednio brzmienie:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego Szkoła Podstawowa Nr 7 w Grudziądzu,

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego Gimnazjum Nr 12 w Grudziądzu,

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego V Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu.

3. Szkoły wymienione w ust. 1 są odpowiednio szkołami następujących typów:

1) sześcioletnia szkoła podstawowa, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian, dająca możliwość dalszego kształcenia w gimnazjum,

2) trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin - zwany dalej egzaminem gimnazjalnym- dające możliwość dalszego kształcenia w:

a) zasadniczych szkołach zawodowych,

b) trzyletnich liceach ogólnokształcących,

c) trzyletnich liceach profilowanych,

d) czteroletnich technikach,

e) trzyletnich szkołach specjalnych,

3) trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

a) świadectwo ukończenia liceum uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych, a świadectwo dojrzałości- do szkół wyższych oraz szkół pomaturalnych organizowanych na podbudowie programowej liceum.

§ 6.

1. Granice obwodów Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 12 określa w drodze uchwały Rada Miasta Grudziądza.

2. Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 3 kieruje dyrektor Zespołu Szkół.

§ 7.

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole- należy przez to rozumieć szkołę wchodzącą w skład Zespołu Szkół,

2) szkołach- należy przez to rozumieć wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół,

3) szkole podstawowej- należy przez to rozumieć publiczną Szkołę Podstawową Nr 7 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego
w Grudziądzu,

4) gimnazjum- należy przez to rozumieć publiczne Gimnazjum Nr 12 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu,

5) liceum- należy przez to rozumieć publiczne V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu,

6) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół,

7) uczniu- należy przez to rozumieć ucznia Zespołu Szkół,

8) SSO - należy przez to rozumieć szkolny system oceniania,

9) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

10) samorządzie - należy przez to rozumieć samorząd uczniowski szkoły.

 

Rozdział 2.

Autonomia szkół

§ 8.

1. Szkoły posiadają odrębne budżety, numery identyfikacyjne Regonu, księgi inwentarzowe i materiałowe, prowadzą oddzielną dokumentację finansową
i pedagogiczną.

2. Zespół Szkół posiada numer identyfikacyjny Regonu i wspólny dla szkół numer NIP.

3. Szkoły dokumentację, o której mowa w ust. 1, prze­chowują zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi rachunkowości budżetowej oraz przepisami oświatowymi.

4. Zasady gospodarki finansowej szkół określają odrębne przepisy.

5. Każda ze szkół może posiadać własne godło, sztandar oraz ceremoniał szkolny.

6. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorzadu uczniowskiego, za zgodą rady pedagogicznej
po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

§ 9.

1. Szkoły posiadają odrę­bne tablice, pieczęcie i stemple urzędowe.

1) tablice i pieczęcie szkoły zawierają nazwę zespołu szkół i nazwę szkoły.

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół, zawie­ra­jącą nazwę Zespołu Szkół.

3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy szkoły.

4. Pieczęcie i stemple urzędowe, o których mowa w ust.1- 3, używane są zgodnie z odrębnymi przepisami oświatowymi.

§ 10.

1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Miasto Grudziądz.

2. Nadzór pedagogiczny nad zespołem szkół sprawuje Kurator Oświaty
w Bydgoszczy.

3. Zespołowi Szkół nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej zespołu szkół, rad rodziców i samorządów.

4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu.

§ 11.

1. W każdej ze szkół funkcjonują odrębne rady pedagogiczne, samorządy uczniowskie, rady rodziców.

2. Dyrektor Zespołu Szkół w razie potrzeby ma prawo z własnej inicjatywy lub na wniosek któregoś z organów, o których mowa w § 11 ust. 1 zwołać wspólne ich posiedzenie.

3. Do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora wchodzi po jednym przedstawicielu:

1) rady pedagogicznej Zespołu Szkół,

2) rodziców uczniów Zespołu Szkół.

§ 12.

1. Liczbę oddziałów klas pierwszych w danym roku szkolnym dla poszczególnych szkół określa organ prowadzący szkołę w porozumieniu ze szkołą.

 

Rozdział 3

Obowiązek szkolny

§ 13.

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

1) uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, pod warunkiem, że dziecko to było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej oraz wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka mieszkającego
w obwodzie szkoły podstawowej podejmuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.

6. Szkoła podstawowa prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

7. Gimnazjum prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych
w obwodzie gimnazjum.

8. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub  obowiązku nauki poza szkołą.

9. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej
na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.  Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

10. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

 

§ 14.

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu do 18 roku życia.

§ 15.

1. Naukę w liceum rozpoczyna uczeń po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej i nauka trwa nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

 

Rozdział 4

Cele i zadania szkoły

§ 16.

1. Szkoły nauczają i wychowują dzieci i młodzież przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki i jednocześnie respektując chrześcijański system wartości.

2. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

3. Uwzględniając szkolny program wychowawczy i profilaktyki uzależnień nauczanie i wychowanie w szkole ma na celu:

1) przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

2) przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju,

3) wdrażanie zasad demokratycznych wg wskazań Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka,

4) rozwijanie każdej osobowości, uwzględniają­ce zainteresowania, uzdolnienia
i predyspozycje psychofizyczne,

5) zapoznanie z podstawami współczesnych osiągnięć nauki,

6) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,

7) przygotowanie do życia w Zjednoczonej Europie,

8) upowszechnianie wiedzy ekologicznej,

9) wykształcenie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej uczniów a także dbałość o ich rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną i wypoczynek,

10)podejmowanie działań mających na celu zapewnienie uczniom  bezpiecznych warunków nauki ( m.in. poprzez pełnienie dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych i wprowadzenie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego),

11) organizowanie różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki ( szczegółowe zasady są zawarte w regulamine wycieczek szkolnych),

12) rozwijanie umiejętności organizowania czasu wolnego,

13) podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej,

14) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zespół Szkół realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
W szczególności do zadań tych należy:

1) bezpłatne nauczanie realizujące programy nauczania uwzględniające podstawę programową i ramowy plan nauczania,

2) wspomaganie rodziny w procesie wychowania,

3) stworzenie warunków niezbędnych do rozwoju każdego ucznia,

4) realizacja celów nauczania i wychowania,

5) opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,

6) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

7) zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje,

8) ocenianie, klasyfikowanie i promowania uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów,

9) realizowanie zadań statutowych i celów zgodnie z zasadami bhp,

10) organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

11) udzielanie pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej
w ramach posiadanych przez szkołę środków, zgodnie z regulaminem komisji
do spraw pomocy materialnej,

12) przyznawanie, przez szkolną komisję do spraw pomocy materialnej uczniom, stypendium za wyniki w nauce- w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych,

13) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-  pedagogicznej.

5. Zespół Szkół realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, uczniami i nauczycielami.

6. Szkoła współdziała z publicznymi i niepublicznymi instytucjami wspomagającymi proces opieki i wychowania w ramach którego, organizowane są na terenie szkoły spotkania, prelekcje, konsultacje i szkolenia.

7. Szkoła informuje rodziców o potrzebie skierowania do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi oraz problemami wychowawczymi w celu uzyskania diagnozy oraz określenia odpowiednich form terapii, kształcenia i opieki.

8. Dyrektor zasięga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
w przypadkach udzielania uczniowi zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

9. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku - w miarę posiadanych przez szkoły środków finansowych według zasad określonych przez MEN.

10. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę.

Rozdział 5

Organy Zespołu Szkół i organy szkół i ich kompetencje

§ 17.

1. Organami Zespołu Szkół są:

1) dyrektor,

2) rada pedagogiczna.

2. Organami szkół są:

1) dyrektor,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski.

§ 18.

1. Funkcje dyrektora Zespołu Szkół powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora określają przepisy Ustawy.

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę dokonuje oceny pracy dyrektora.

3. Dyrektor Zespołu Szkół w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny,

4) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół,

5) odpowiada za prawidłowe przeprowadzonie rekrutacji do szkół,

6) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkoły ponadgimnazjalnej,

7) organizuje punkty informacyjne o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych,

 

8) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

9) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną, o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia,

10) na wniosek wychowawcy ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, biorąc po uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form,

11) podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści znajdujących się w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające,

12) dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy,

13) dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa,

b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów,

14) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

15) dopuszcza po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program  nauczania,

16) odpowiada za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,

17) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

18) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

19) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

20) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

21) powołuje szkolne zespoły egzaminacyjne w celu przeprowadzenia sprawdzianu
i egzaminów,

22) jest przewodniczącym szkolnych zespołów egzaminacyjnych,

23) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i radę pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę szkoły,

24) w porozumieniu z radą pedagogiczną,radą rodziców i samorządem uczniowskim
z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwościami organizacyjnymi, kadrowymi i finansowymi liceum wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2  do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,

25) powołuje szkolną komisję stypendialną po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

26) może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów liceum w przypadkach określonych w niniejszym statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej
po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,

27) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

28) wydaje zarządzenia,

29) przyznaje nagrody,

30) wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół,

31) zatrudnia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół,

32) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli,

33) wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

5. Z inicjatywy dyrektora mogą być zwoływane zebrania rady pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w szkole.

8. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi  podręcznikami na terenie szkoły.

9. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

11. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły,

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) organizowanie szkoleń i narad,

b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego.

12. Dyrektor do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

13. Dyrektor wyznacza nauczyciela - wychowawcę do opieki nad danym oddziałem,

1) dla zapewnienia ciągłości i  skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby w/w nauczyciel opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

14. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:

1) zapewnia prawidłowy przebieg stażu

2) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu uwzględniając stopień realizacji planu rozwoju zawodowego,

3) nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

15. W zespole utworzone są inne stanowiska kierownicze:

1) wicedyrektor,

2) kierownik gospodarczy,

3) koordynator świetlicy.

16. Funkcje wymienione w ust. 14 pkt.1- pkt. 3 powierza i odwołuje z nich dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół Szkół i rady pedagogicznej.

17. Jedno stanowisko wicedyrektora przypada na nie mniej niż 12 oddziałów.

18. Dyrektor dokonuje podziału zadań pomiędzy pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole. O przydzielonych zakresach kompetencji dyrektor informuje radę pedagogiczną.

19. W przypadku nieobecności dyrektora w Zespole Szkół jego obowiązki,
z wyłączeniem spraw kadrowych i finansowych, pełni pierwszy zastępca dyrektora. Ma on prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń. Odpowiada za bezpieczeństwo osób i wyposażenie materialne szkoły.

§ 19.

1. W Zespole Szkół działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę pedagogiczną Zespołu Szkół tworzą dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele zespołu. W szkołach funkcjonują odrębne rady pedagogiczne.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z podejmowaniem uchwały dotyczącej wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał ( po zasięgnięciu opinii rady rodziców) w sprawie ustalania szkolnych zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników obowiązujących w szkole,

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole,

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora - o odwołanie nauczyciela
z innej funkcji kierowniczej w szkole. W przypadkach tych, organ prowadzący albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

7. Rada pedagogiczna wyraża opinię w kwestii przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres (tj. 1 roku lub 5 lat szkolnych).

8. Rada pedagogiczna wybiera spośród siebie przedstawicieli do prac w komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora.

9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.

10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

11. Zebrania rady są protokołowane.

12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych
na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 20.

1. W szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzą:

1) po jednym przedstawicielu rad odziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

2) w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

3) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się
w szczególności:

1) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych,

2) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

6. Rada rodziców jest organem opiniodawczym szkoły w zakresie zadań i celów realizowanych przez szkołę.

7. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

8. Rada rodziców w szczególności:

1) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną, z zastrzeżeniem pkt. 2):

a) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,

b) program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego  lub profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu
z radą pedagogiczną,

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

5) zapoznaje się  i opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

6) wspomaga szkołę w realizacji zadań wychowawczych,

7) wspomaga szkołę w realizacji zadań profilaktycznych,

8) zarządza środkami finansowymi zgromadzonymi przez radę rodziców,

9) opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,

10) zapoznaje się z uzasadnieniem wyboru programów nauczania i podręczników dokonanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

9. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady.

§ 21.

1. W szkole działa samorząd uczniowski.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Organem samorządu uczniowskiego w szkole podstawowej jest prezydium
w skład którego wchodzą:

1) przewodniczący,

2) zastępca przewodniczącego,

3) sekretarz,

4) członkowie prezydium w liczbie siedmiu.

4. Organem samorządu uczniowskiego w gimnazjum jest prezydium w skład którego wchodzą:

1) przewodniczący,

2) zastępca przewodniczącego,

3) sekretarz,

4) członkowie prezydium w liczbie siedmiu.

5. Organami samorządu uczniowskiego w liceum są:

1) prezydium w skład którego wchodzą:

a) przewodniczący,

b) zastępca przewodniczącego,

c) sekretarz,

d) członkowie prezydium w liczbie siedmiu,

2) rzecznik praw ucznia.

6. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

7. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

8. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu.

9. Stanowisko samorządu wyrażane jest poprzez podjęcie uchwały. Sposób podejmowania uchwał określa regulamin o którym mowa w ust. 6.

10. Kierowniczy organ samorządu prowadzi rejestr opinii i wniosków przedstawionych radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły.

11. Rada pedagogiczna co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego analizuje zgłoszone przez samorząd opinie i wnioski.

12. Samorząd na prośbę dyrektora wydaje pisemną opinię o pracy nauczyciela.

§ 22.

1. Zapewnia się współdziałanie organów szkoły poprzez bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach. System przekazu informacji obejmuje następujące formy:

1) księga zarządzeń dyrektora,

2) posiedzenie rady pedagogicznej i zespołu doradczego dyrektora,

3) zebrania informacyjne klasowych rad rodziców z dyrektorem szkoły i rodziców uczniów klas z wychowawcami,

4) udział dyrektora w posiedzeniach samorządu i rady rodziców,

5) radiowęzeł szkolny, tablice informacyjne i gazetka szkolna,

6) biblioteka szkolna.

2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych występujących pomiędzy organami szkoły rozstrzygane będzie na zebraniu ogólnym zainteresowanych organów.

§ 23.

1. Przyjmuje się nastepujące zasady współdziałania organów Zespołu Szkół
i organów szkoły:

1) rada pedagogiczna współdziała z dyrektorem poprzez zebrania rady pedagogicznej,

2) rada rodziców współdziała z dyrektorem poprzez:

a) zebrania prezydium rady rodziców,

b) zebrania ogólne rady rodziców.

2. Samorząd współdziała z dyrektorem poprzez:

a) bezposrednie kontakty,

b) udział dyrektora w zebraniach prezydium,

c) opiekunów samorządu.

3. Samorząd współdziała z radą rodziców poprzez udział przedstawiciela prezydium
w zebraniu rady rodziców.

4. Samorząd współdziała z radą pedagogiczną poprzez:

a) opiekunów samorządu,

b) udział przedstawiciela prezydium w zebraniach rady pedagogicznej.

§ 24.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, nauczania i profilaktyki.

2. Za pośrednictwem rady rodziców szkoły i oddziałowych rad rodziców oraz
na stałych spotkaniach rodziców z wychowawcami rodzice poznają:

1) zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w szkole i w oddziałach,

2) przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

3. Przez bezpośrednie kontakty z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów
i pedagogiem szkolnym rodzice uzyskują:

1) informacje na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i ewentualnych przyczyn trudności w nauce,

2) porady i informacje w sprawach dalszego kształcenia i wychowania swych dzieci,

3) informację o przewidywanych dla ucznia ocenach śródrocznych i rocznych,
z zastrzeżeniem § 60 ust. 2,pkt.3),ppkt. b).

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do współpracy w organizowaniu
i udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego oraz dokonywaniu jego oceny.

6. O systemie przekazywania informacji, w tym o zasadach powiadamiania
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania, rodzice informowani są przez wychowawcę na początku roku szkolnego. Zapoznanie się z zasadami przekazywania informacji rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem.

7. Oddziałowe spotkania z rodzicami powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

8. Rodzice (prawni opiekunowie)  mogą spotkać się z poszczególnymi nauczycielami w czasie dyżurów nauczycielskich.

§ 25.

1. Przyjmuje się nastepujące zasady rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami Zespołu Szkół i organami szkoły:

1) w przypadku, gdy dyrektor nie jest stroną konfliktu po wysłuchaniu argumentów stron konfliktu decyzję podejmuje dyrektor,

2) w przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu decyzję podejmuje- w zależności
od rodzaju sprawy- organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący.

2. Zainteresowanym stronom przysługuje prawo do odwołania od decyzji dyrektora-w zależności od rodzaju sprawy - do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
lub organu prowadzącego.

 

Rozdział 6

Organizacja pracy szkoły

§ 26.

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i kończy się 31 sierpnia roku następnego. Terminy przerw świątecznych określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Termin ferii zimowych ustalają kuratorzy oświaty za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Rady Oświatowej.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne poszczególnych szkół.

3. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący według obowiązującego terminarza, po zaopiniowaniu przez organ nadzorujący.

4. Arkusz organizacyjny zawiera informacje dotyczące:

1) podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa,

2) obsady kadrowej oraz przydział zajęć dla nauczycieli na dany rok,

3) przydział godzin lekcyjnych na poszczególne oddziały,

4) dane liczbowe o stanie szkoły w roku szkolnym.

5) organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

5. Podstawową formą pracy szkoły jest system lekcyjny, w którym godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

6. Podstawową jednostką organizacyjną szkół jest oddział.

7. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały realizujące program określony odrębnymi przepisami, zgodnie z ramowymi planami nauczania.

8. Liczba uczniów w oddziale jest ustalana z organem prowadzącym szkołę, lecz nie powinna przekraczać 30.

9. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia, higieny i racjonalnego planowania pracy uczniów i nauczycieli.

10. Plan zajęć dydaktyczno- wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

1) w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

11. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, które mogą odbywać się w oddziałach, grupach, zespołach międzyklasowych, zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.

1) zajęcia w grupach powinny zapewnić realizację wynikających z programów nauczania zajęć laboratoryjnych i praktycznych, szczególnie zajęcia języków obcych, biologii, chemii, fizyki, techniki, informatyki, wf.

12. Podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na zajęciach z języków obcych i informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także
w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż 24 uczniów,

2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjntch - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

13. W oddziałach liczących odpowiednio nie więcej niż 24 lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach o których mowa w ust. 11 można dokonywać podziału na grupy za zgodą organu prowadzącego.

14. Dla uczniów z orzeczeniem dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno- pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami.

15. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

16. Program ten w wymiarze minimum dwóch godzin tygodniowo obejmuje zajęcia o charakterze rewalidacyjnym z uczniami niepełnosprawnymi.

17. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym że w gimnazjum i liceum oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych, lub w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

18. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie:

1) zajęć klasowo- lekcyjnych,

2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

 

19. Zajęcia klasowo- lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:

1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach,

2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych.

20. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

21. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając:

1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej,

2) uwarunkowania lokalne,

3) miejsce zamieszkania uczniów,

4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły,

5) możliwości kadrowe.

22. Propozycję zajęć, o której mowa w ust. 18, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom.

23. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

24. Propozycja zajęć, o których mowa w ust.18 nie dotyczy klas sportowych.

25. Dyrektor liceum, w porozumieniu z radą szkoły albo w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza
na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od dwóch do trzech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

26. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w ust. 14 mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego
w liceum mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów.

27. Gimnastyka korekcyjna organizowana jest dla uczniów mających wady postawy (potwierdzone świadectwem lekarskim) - w miarę posiadania przez szkołę środków finansowych.

28. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych.

29. Na terenie szkoły mogą działać kluby uczniowskie i sklepiki.

§ 27.

1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 mogą być tworzone oddziały sportowe na każdym poziomie edukacyjnym. W szkole istnieje Młodzieżowy Ośrodek Szkolenia Sportowego.

2. W oddziałach sportowych mogą być realizowane programy treningowe w jednej
lub kilku dyscyplinach sportu, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum- szkolenie ukierunkowane, a na poziomie liceum ogólnokształcacego- specjalistyczne.

3. Ustala się następujace zasady organizacji oddziałów sportowych:

1) decyzję o przyjęciu ucznia do oddziału sportowego podejmuje komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego
w porozumieniu z przedstawicielami klubów sportowych i nauczycielami wychowania fizycznego prowadzącymi zajęcia w klasach sportowych,

2) oddziały sportowe liczą co najmniej 20 uczniów w kolejnych trzech klasach danego typu szkoły,

3) liczba uczniów w grupie wiekowej w oddziale sportowym wynosi co najmniej 10,

4) za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale lub w grupie cwiczeniowej może byc niższa,

5) szkolenie sportowe jest prowadzone w ramach zajęć wychowania fizycznego według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu i może być realizowane we współpracy z klubami sportowymi,

6) warunki współpracy szkoły z klubem sportowym określa umowa pomiędzy organem prowadzącym szkołę a klubem,

7) obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania fizycznego wynosi co najmniej 10 godzin, w ramach których realizowane są obowiazkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły,

8) uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lub wychowawcy, dyrektor szkoły przenosi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do innej klasy,

9) uczniowie oddziału sportowego nie mogą samowolnie zrezygnować z udziału
w obowiązkowych zajęciach sportowych lub przenieś się do innej klasy.

4. Zadania oddziału sportowego obejmują w szczególności stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiajacych łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, m. in. przez:

1) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalania przez uczniów wiadomości, objętych programem nauczania na zajęciach dydaktycznych,

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe 
i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na warunkach okreslonych odrębnymi przepisami.

5. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ustala się  kryteria naboru do oddziałów  sportowych, wymienione w § 45,ust.12 i 13.

 

§ 28.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne mogą tworzyć:

1) zespoły oddziałowe,

2) zespoły klasowe,

3) zespoły przedmiotowe.

2. Pracami zespołów wymienionych w ust. 1 pkt. 1-3 kierują nauczyciele wytypowani przez dany zespół i zatwierdzani przez dyrektora.

3. Zadania zespołu oddziałowego:

1) diagnoza problemów dotyczących oddziału,

2) opiniowanie ocen zachowania,

3) ustalenie wspólnych działań mających na celu poprawę sytuacji w danym oddziale,

4) decydowanie w sprawach wyboru programów nauczania,

5) nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

4. Zadania zespołu klasowego:

1) analiza wyników nauczania,

2) ustalenie wspólnych zamierzeń kulturalno- oświatowych dla danej grupy wiekowej,

3) opracowanie programów ścieżek międzyprzedmiotowych.

5. Zadania zespołu przedmiotowego:

1) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania,

2) ustalanie planu i programu wycieczek edukacyjnych,

3) korelacja treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

4) ewaluacja wyników nauczania.

 

Rozdział 7

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 29.

1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,

1) organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować
w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

2. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów oraz ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną, obywatelską i poszanowane godności osobistej ucznia.

3. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należą:

1) odpowiadanie za bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie szkoły
w czasie zajęć lekcyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

2) odpowiadanie za bezpieczeństwo uczniów w czasie dyżurów na przerwach międzylekcyjnych pełnionych zgodnie z opracowanym harmonogramem
i regulaminem dyżurów,

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

4) kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów,

5) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki,

6) wybór programu nauczania i następnie przedstawienie swoich propozycji dyrektorowi szkoły,

7) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w gimnazjum i egzaminu maturalnego z wyjątkiem części ustnej,

8) dbanie o warsztat pracy,

9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

10) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,

11) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

12) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

13) życzliwe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

14) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,

15) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

16) udzielenie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie ich potrzeb,

17) współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów,

18) uczestniczenie w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy,

19) sprawdzanie na początku każdej lekcji lub innej formy zajęć obowiązkowych
lub nadobowiązkowych obecności uczniów,

20) stosowanie zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez zespół kryteriami,

21) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,

22) realizowanie obowiązującego w szkole programu wychowawczego,

23) realizowanie ścieżek edukacyjnych,

24) przestrzeganie zapisów statutowych,

25) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,

26) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

4. Nauczyciel ma prawo do:

1) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

a) szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. W szkołach ponadgimnazjalnych,w których realizuje się rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć edukacyjnych. szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników
do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych,

b) wdrożenie zasad zawartych w ppkt. a) będzie następowało stopniowo. od roku szkolnymego 2007/2008 szkolny zestaw podręczników składający się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych dotyczy klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych oraz klas pierwszych pozostałych typów szkół,

c) w stosunku do pozostałych klas, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego w ramach rozpoczętego etapu edukacyjnego, rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, że w szkolnym zestawie podręczników będzie więcej niż trzy podręczniki dla danych zajęć edukacyjnych,

d) taka sytuacja trwać będzie do zakończenia kształcenia w danym etapie edukacyjnym.

2) ubiegania się o wyższy stopień zawodowy,

3) wnioskowania o dokonanie oceny swojej pracy,

4) odwołania się od oceny dorobku zawodowego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5) płatnego urlopu na poratowanie swojego zdrowia.

5. Nauczyciel delegujący ucznia w celu reprezentowania szkoły w różnego rodzaju konkursach bądź imprezach np. sportowych ma obowiązek powiadomić wcześniej wychowawcę oddziału o zwolnieniu ucznia z zajęć edukacyjnych.

6. W zakresie ustalania terminu prac pisemnych nauczyciel ma obowiązek:

1) planować prace pisemne tak, by w oddziale w ciągu dnia odbywał się co najwyżej jeden sprawdzian pisemny, a wciągu tygodnia nie więcej niż trzy, o ile nie są to sprawdziany z trzech ostatnich lekcji lub zadania domowego,

2) odnotować w dzienniku termin sprawdzianu o którym mowa w pkt. 1),

3) poinformować uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem o którym mowa w pkt. 1).

7. Praca nauczyciela podlega ocenie. Zasady, kryteria oceny oraz tryb odwoływania określa regulamin oceniania nauczycieli.

§ 30.

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą oddziału.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w jednym oddziale zadania wychowawcy można powierzyć dwóm nauczycielom, jeżeli szkoła posiada środki finansowe na ten cel.

3. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oddziału, powiernikiem spraw uczniów oraz mediatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych a w szczególności:

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące oddział,

3) ustala treści i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale,

5) współpracuje z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

6) informuje rodziców o terminach dyżurów nauczycielskich,

7) dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

8) informuje rodziców o zachowaniu ucznia, jego postępach w nauce i rozpoznanych przez siebie przyczynach trudności w nauce,

9) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu,

10) powiadamia ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych
i rocznych,

11) organizuje zebrania z rodzicami,

12) usprawiedliwia nieobecności ucznia w szkole na podstawie pisemnego lub ustnego usprawiedliwienia rodziców w terminie trzech dni - a w przypadku liceum siedmiu dni - licząc od dnia w którym uczeń powrócił do szkoły po okresie nieobecności,

13) zapoznaje rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno- wychowawczymi
w danej klasie i szkole,

14) wychowawca klasy- jeżeli stwierdzi taką potrzebę informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem,

15) w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

16) wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz
- w zależności od potrzeb – z pedagogiem, innymi nauczycielami, specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem oraz z poradnią,

17) w przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte
w prowadzonej dokumentacji,

18) wykonuje czynności administracyjne dotyczące prowadzonego oddziału,

4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, reprezentujących 2/3 uczniów danego oddziału , dyrektor ma prawo zmienić wychowawcę . O podjętej decyzji dyrektor powiadamia zainteresowane strony w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 31.

1. W każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu jest etat pedagoga
i psychologa szkolnego.

2. Do obowiązków pedagoga należy:

1) pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych między uczniami, nauczycielami
i rodzicami,

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

3) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,

5) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

7) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

8) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
i zawodu,

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; branie udziału w pracach komisji
do przyznawania pomocy materialnej.

3. Do zadań pedagoga i psychologa w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) klas terapeutycznych,

2) zajęć rozwijających uzdolnienia,

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,

6) warsztatów,

7) porad i konsultacji.

6. Sposób udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie określono w procedurze.

7. W szkole podstawowej jest etat logopedy.

8. Do zadań logopedy należy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Pedagog, psycholog i logopeda  zatrudniony w szkole  prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog i  logopeda  współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

10. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarski i stomatologiczny.

§ 32.

1. Zespół szkół organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa mający na celu pomoc uczniowi w wyborze kierunku dalszego kształcenia oraz w trafnym wyborze zawodu i nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy.

2. Elementy szkolnego systemu doradztwa:

1) kształcenie w ramach zajęć edukacyjnych podstaw przedsiębiorczości,
i przygotowania do wejścia na rynek pracy,

2) rozpoznawanie możliwości uczniów pod kątem wyboru przyszłych kierunków nauki,

3) pomoc w zakresie doradztwa ze strony pedagoga szkolnego,

4) wizyta w zakładach pracy, uczelniach, ośrodkach wspierania przedsiębiorczości,

5) kontakty z powiatowymi urzędami pracy,

6) system informacji o szkołach wyższego stopnia i o rynku pracy.

3. System doradztwa działa zgodnie z następującymi zasadami:

1) z systemu może korzystać każdy uczeń,

2) szczególną opieką obejmowani są uczniowie klas programowo najwyższych,

3) system winien być maksymalnie dostosowany do potrzeb indywidualnych uczniów,

4) pracownicy szkoły zaangażowani w system wymagają ciągłego doskonalenia w tym zakresie.

4. Szczególną troską objęci są uczniowie niepełnosprawni.

 

Rozdział 8

Opiekun stażu

§ 33.

1. Dyrektor przydziela opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień awansu zawodowego.

1) Opiekunem stażu dla nauczyciela stażysty, może być nauczyciel kontraktowy, mianowany, dyplomowany,

2) opiekunem stażu dla nauczyciela kontraktowego może być nauczyciel mianowany, dyplomowany a także- nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

2. Dyrektor umożliwia korzystanie z niezbędnych materiałów pomocniczych
do realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania oraz zbioru przepisów prawnych określających prawa i obowiązki nauczycieli.

3. Dyrektor tworzy możliwości korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz pomocy właściwego doradcy metodycznego.

4. Obowiązki nauczyciela opiekuna:

1) udzielenie nauczycielowi pomocy w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego,

2) prowadzenie lekcji obserwowanych przez stażystę, obserwowanie lekcji prowadzonych przez stażystę i ich omawianie,

3) przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego,

4) uczestniczenie w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,

5) pomoc w opracowaniu:

a) planów nauczania,

b) konspektów lekcji,

c) testów sprawdzających,

d) kryteriów oceniania,

e) planów wychowawczo- opiekuńczych klasy i tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy,

f) spotkań z rodzicami,

6) pomoc w prowadzeniu dokumentacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasowego,

7) pomoc w organizacji i doskonaleniu warsztatu pracy,

8) stwarzanie właściwej atmosfery i zachęcanie do twórczej pracy dydaktycznej
i wychowawczej.

5. Nauczyciel opiekun dokumentuje swoją pracę.

6. Za pełnienie obowiązków opiekuna stażu przysługuje nauczycielowi dodatek funkcyjny, którego wysokość określa organ prowadzący szkołę.

 

Rozdział 9

Biblioteka szkolna

§ 34.

1. Zespół szkół prowadzi bibliotekę szkolną, w skład której wchodzi czytelnia.

2. Biblioteka szkolna uczestniczy w realizacji programu nauczania i wychowania. Jest ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotek i systemu biblioteczno- informatycznego resortu oświaty.

3. Status biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza wyznaczają przepisy:

1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991 r. ( Dz. U. z 1996r., Nr 67 poz.329
z późn. zmianami).

2) Rozporządzenie MEM z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.z 2001r.,Nr 61,poz.624 ).

3) Ustawa o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. art. 22 zm.  z 27.07. 2001 r. o zmianie ustawy o bibliotekach- art. 13ust. 7).

4) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5. 11. 1999 r.
w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 1999r. Nr 93
poz. 1077 z późn. zmianami).

5) Edukacja Czytelnicza i Medialna (Dz. U.1999 Nr 14, poz. 128 i 129).

6) Kodeks Pracy, Rozdział V- odpowiedzialność materialna pracowników 
(art. 114- 127).

7) Polska Norma PN-85/N-0115 2.01. Opis bibliograficzny książki, nowelizacja   
z dnia 27.06.1997 (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539).

8) Polska Norma PN-85/N-0115 2.07. Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe, nowelizacja PN-N-01228:1994; PN-N-01229:1998.

4. Organizację biblioteki szkolnej określa także regulamin biblioteki oraz  czytelni .

§ 35.

1. Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego.

2. Biblioteka zajmuje wydzielone pomieszczenia przeznaczone do realizacji swych zadań:

1) wypożyczalnia dla klas IV- VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum z wolnym dostępem do półek,

2) czytelnia,

3) wydzielona wypożyczalnia dla klas I-III szkoły podstawowej.

3. Zbiory biblioteczne podzielone są wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Dla potrzeb dzieci i młodzieży wydzielono działy:

1) BW            - bajki, wierszyki,

2) B    - baśnie, podania, legendy,

3) Prz - książki przyrodnicze,

4) Ob. - książki obyczajowe,

5) P    - książki przygodowe,

6) H    - książki historyczne,

7) F    - książki fantastyczne,

8) W   - książki wojenne,

9) KP - książki wydzielone do czytelni.

§ 36.

1. Biblioteka w zakresie funkcji kształcąco- wychowawczej:

1) rozwija potrzeby czytania i zdobywania informacji związanych z nauką,

2) stwarza warunki do utrwalania wiadomości i umiejętności nabywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

3) rozwija uzdolnienia i zainteresowania indywidualne uczniów,

4) służy pomocą w zdobywaniu umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych ( szkolnych i publicznych),

5) uczy posługiwania się i wykorzystania źródeł informacji naukowej.

2. Biblioteka w zakresie funkcji opiekuńczo - wychowawczej:

1) przygotowuje uczniów do korzystania z różnych form masowego przekazu,

2) wyposaża użytkowników w wiadomości i umiejętności, które mogą pogłębić, rozszerzyć i aktualizować drogę ustawicznego kształcenia,

3) zagospodarowuje czas wolny uczniów,

4) udziela zindywidualizowanej pomocy poprzez np.: zainteresowania lekturą, rozwijanie aktywności czytelniczej i pozyskiwanie do pracy na rzecz biblioteki.

3. Biblioteka w zakresie funkcji kulturalno- rekreacyjnej:

1) przygotowuje do odbioru dzieł sztuki,

2) rozwija wrażliwość kulturalną,

3) budzi zdolności twórcze dostarczające rozrywki kulturalnej,

4) kształtuje model życia kulturalnego wychowanków,

5) kształtuje postawy szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego.

§ 37.

1. Do podstawowych obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie zbiorów,

2) działalność informacyjna,

3) indywidualna praca z czytelnikiem,

4) zabezpieczenie i utrzymanie księgozbioru w należytym stanie,

5) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki, harmonogramu zajęć z edukacji czytelniczeji i medialnej  oraz semestralne i roczne sprawozdanie z pracy,

6) prowadzenie dziennej, miesięcznej, semestralnej i rocznej statystyki wypożyczeń, prowadzenie dziennika pracy biblioteki, ksiąg inwentarzowych, rejestrów ubytków, kart akcesyjnych czasopism i ewidencji wypożyczeń,

7) współpraca i udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,

8) odpowiadanie za wszechstronne wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

9) archiwizacja bazy danych,

10) ustalanie wartości zbiorów z księgowością.

11) inwentaryzowanie  zbiorów bibliotecznych metodą skontrum  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z zachowaniem terminu i częstotliwości inwentaryzacji raz w ciągu czterech lat .

 

§ 38.

1. Nauczyciel- bibliotekarz w zakresie pracy organizacyjno- technicznej:

1) gromadzi zbiory zgodne z potrzebami czytelników i szkoły,

2) dokonuje ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) opracowuje zbiory (klasyfikuje, kataloguje),

4) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem,

5) dokonuje ewidencji zbiorów zbędnych lub zniszczonych,

6) organizuje udostępnianie zbiorów,

7) organizuje warsztat informacyjny,

8) odpowiada materialnie za zbiory, z wyjątkiem szkody powstałej w związku
z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka (Rozdział V Kodeksu Pracy, art. 117§ 2).

2. Nauczyciel- bibliotekarz w zakresie pracy pedagogicznej:

1) udostępnia zbiory w formie wypożyczeń indywidualnych, księgozbiór podręczny
w czytelni, materiały z Internetu, komplety książek do pracowni oraz materiały
na zajęcia edukacyjne,

2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów,

3) indywidualnie doradza w wyborze lektury,

4) prowadzi i koordynuje zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej przy udziale innych nauczycieli,

5) udziela informacji bibliotecznych i bibliograficznych,

6) informuje o nabytkach,

7) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,

8) informuje wychowawców o poziomie czytelnictwa w klasach,

9) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa np.: konkursy, wystawki, inscenizacje,

10) współuczestniczy w realizacji zajęć edukacyjnych szkoły,

11) współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców,

12) informuje uczniów i nauczycieli o pracy i zbiorach Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu,

13) współdziała w organizacji imprez kulturalnych i konkursów organizowanych przez szkołę i Bibliotekę Miejską w Grudziądzu.

3. Współpraca biblioteki z rodzicami:

1) udzielanie rodzicom indywidualnych informacji i porad dotyczących podręczników, lektur, zainteresowań czytelniczych oraz spraw wychowawczych,

2) współpraca przy organizacji imprez bibliotecznych,

3) udostępnianie dokumentacji dotyczącej prawa wewnętrznego szkoły,

4) umożliwienie dostępu do Internetu i księgozbioru podręcznego.

 

Rozdział 10

Świetlica szkolna

§ 39.

1. Status świetlicy szkolnej i nauczyciela świetlicy wyznaczają przepisy oświatowe:

1) ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
z późn. zmianami),

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
z 2001r., Nr 61, poz 624 z późn. zmianami),

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz.69).

§ 40.

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej
i rekreacji oraz bezpieczeństwa podczas organizowanych zajęć.

2. Do podstawowych zadań  nauczycieli świetlicy należy:

1) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

2) organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

6) współdziałanie z rodzicami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczniów uczęszczających do świetlicy,

7) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej,

8) wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw,

9) kształtowanie postaw asertywnych i empatii,

10) kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

§ 41.

1. Dokumentację świetlicy stanowią:

1) roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej,

2) tygodniowy rozkład zajęć,

3) dzienniki zajęć,

4) karty zgłoszeń dziecka,

5) regulamin świetlicy.

 

 

 

Rozdział 11

Rekrutacja uczniów do Szkół

§ 42.

1. Szkoły przeprowadzają rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

1) szkoła przy naborze kieruje się zasadą podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

2) umożliwia naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

 

2. Liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych ustala organ prowadzący
w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§ 43.

  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie ZSO Nr3, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dzieci.

1) w roku szkolnym 2014/2015 rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w roku 2007 oraz  urodzone w pierwszej połowie roku   2008 (od stycznia do czerwca),

2) w roku szkolnym 2015/2016 rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w roku roku  2008( od lipca do grudnia)  oraz urodzone w roku 2009).

2. Decyzję o przyjęciu dziecka nie zamieszkałego w obwodzie szkoły, podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

3. Na lata szkolne 2014/2015 oraz 2015/2016 ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

1) od 3 marca do 31 marca (zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły),

2) do 10 kwietnia, przedstawienie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

3) do 16 kwietnia, przedstawienie listy uczniów przyjętych do szkoły,

4) po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej, w przypadku wolnych miejsc, szkoła przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

4. W szkole podstawowej podczas rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria przyjęć:

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

TAK

NIE

Rodzeństwo kandydata  realizuje obowiazek szkolny w ZSO Nr3.

 

 

Osoba z rodziny (babcia, dziadek, ciocia, wujek) kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły.

 

 

Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły/w szkole- pracownik szkoły.

 

 

Rodzice/rodzic kandydata jest absolwentem szkoły.

 

 

Młodsze rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału zerowego w obwodzie szkoły.

 

 

Kandydat ma wskazanie lekarskie dotyczące wyboru szkoły.

 

 

Kryteria dodatkowe:

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

TAK

NIE

Wielodzietność rodziny (troje dzieci lub więcej).

 

 

Niepełnosprawność kandydata.

 

 

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica.

 

 

Objęci pieczą zastępczą.

 

 

5. Wymagane dokumenty niezbędne w postępowaniu rekutacyjnym są dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły, wykaz w/w dokumentów jest zawarty  w odrębnym regulaminie.

 

 

 

 

§ 44.

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych, zamieszkałych w obwodzie szkoły,

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w odrębnym regulaminie rekrutacji.

3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty z języka polskiego, matematyki, przyrody), których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od  obowiązujących kryteriów.

4. Kryteria rekrutacji podaje się do wiadomości kandydatom przed rozpoczęciem okresu rekrutacji w terminie ustalonym przez dyrektora.

§ 45.

1. O przyjęcie do liceum mają prawo ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Szczegółowe kryteria rekrutacji do klasy pierwszej liceum zawarte są w odrębnym regulaminie.

4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, (zawartych w zarządzeniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego na dany rok szkolny), których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do liceum bez dalszego postępowania rekrutacyjnego.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w wypadku równej ilości punktów mają: uczniowie-uczestnicy konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczej oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych
i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni specjalistycznej, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczjącymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Szczegółowe zasady przyjęcia uczniów do klas sportowych określają regulaminy naboru, które tworzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora na dany rok szkolny. Ustala się następujące kryteria naboru do klas sportowych:

1) w szkole podstawowej nabór do klasy czwartej sportowej rozpoczyna się
na podstawie następujących zasad:

a) rodzice (prawni opiekunowie), wyrażający zainteresowanie uczęszczaniem
ich dzieci do klasy sportowej, są zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody
do dyrektora szkoły, wraz z wypełnioną karta kwalifikacyjną,

b) właściwy nabór odbywa się na podstawie analizy kart kwalifikacyjnych
oraz wyników testów sprawdzających ogólną sprawność motoryczną dziecka,

c) decyzję o przyjęciu ucznia do klasy sportowej podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która kieruje się w swej pracy zasadami zawartymi w szkolnym regulaminie  rekrutacyjnym,

2) w gimnazjum nabór do klasy sportowej odbywa na podstawie wewnętrznego regulaminu rekrutacyjnego:

a) uczniowie, którzy wyrażają chęć kontynuowania nauki w klasie sportowej, składają odpowiednie podanie do dyrektora szkoły, dołączają zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na uczęszczanie do klasy o tym profilu oraz wypełniają kartę kwalifikacyjną,

b) właściwy nabór odbywa się na podstawie analizy kart kwalifikacyjnych oraz zaliczenia prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną, lub trenera albo instruktora w porozumieniu z klubami sportowymi współpracującymi ze szkołą,

c) kandydaci do klasy sportowej powinni posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza

d) decyzję o przyjęciu ucznia do klasy sportowej podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która kieruje się w swojej pracy zasadami zawartymi w szkolnym regulaminie rekrutacyjnym.

3) w liceum mogą być tworzone klasy sportowo- specjalistyczne, do których nabór odbywa się na podstawie wewnętrznego regulaminu rekrutacyjnego:

a) kandydaci do klasy sportowej powinni posiadać:

- bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

- zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną, lub trenera albo instruktora w porozumieniu z klubami sportowymi współpracującymi ze szkołą,

- pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów),

4) o przyjęciu do klasy sportowej w liceum decyduje wynik sprawdzianu zdolności kierunkowych ustalonego i przeprowadzonego przez trenerów odpowiednich klubów sportowych.

7. Przy przyjmowaniu kandydatów do klas sportowych oraz klas mistrzostwa sportowego uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzacego zajęcia sportowe i opinię lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (zgodnie z odrębnymi przepisami) wydającego  zaświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata.

8. Rekrutacja do liceum odbywa się w sposób elektroniczny.

1) uczniowie wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę odziałów w trzech wybranych  przez siebie szkołach, ustalając kolejność wybranych odziałów w formie listy preferencji,

2) kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji wśród oddziałów wskazanych na liście preferencji,jeżeli liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest wystarczajaca do przyjęcia.

 

Rozdział 12

Prawa i obowiązki ucznia

§ 46.

1. Uczeń ma prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stosowanymi wymaganiami,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

4) ubiegania się o stypendium premiera i stypendium ministra MEN,

5) jawnego wyrażania opinii dotyczących treści nauczania,

6) wpływania na życie społeczne i kulturalne szkoły,

7) sprawiedliwej, systematycznej, obiektywnej i jawnej oceny swojego stanu wiedzy
i umiejętności oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

9) swobodnego wyboru zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

10) uzyskiwania pomocy od wychowawcy i pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu swoich problemów,

11) pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

12) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

13) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

14) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
i w myśl obowiązujących regulaminów,

15) powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem o zakresie i terminie pisemnych sprawdzianów, jeśli nie są to sprawdziany z ostatnich trzech lekcji lub z zadania domowego,

16) zwrotu z zastrzeżeniem § 51 ust. 4, pkt. 5) sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej
w ciągu:

a) 21 dni od terminu pisania pracy - w przypadku języka polskiego,

b) 14 dni od terminu pisania pracy z przedmiotów innych niż wymieniony w ppkt-a),

17) decyzji odnośnie wpisania do dziennika oceny z pracy pisemnej, jeżeli termin zwrotu pracy został przekroczony z zastrzeżeniem § 51 ust. 4 pkt. 5),

18) dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności z opanowaniem materiału o ile nie wynikają one z jego winy i do powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu, według następujących zasad:

a) uzgodniony termin nie może kolidować z zajęciami edukacyjnymi,

b) uczeń ma możliwość uzyskania oceny w zakresie pełnej skali ocen,

c) uzyskane oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego,

19) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

20) uczeń może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia z podaniem konkretnego uchybienia dotyczącego procedury ustalania oceny mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21) być nieprzygotowanym do zajęć w dniu następnym po nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym lub krótkotrwałą chorobą, natomiast gdy usprawiedliwiona nieobecność trwa minimum siedem dni,  termin nadrobienia powstałych zaległości  wydłuża się do tygodnia,

22) zgłosić dwa razy w ciągu semestru nieprzygotowanie do lekcji (nauczyciel ma prawo zwiększyć ten limit). Powyższe prawo nie dotyczy prac klasowych,

23) czynnego i biernego udziału w wyborach do samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego,

24) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych oraz ferii nie zadaje się prac domowych,

25) inicjatywy społecznej i obywatelskiej, może należeć do wybranej przez siebie organizacji i stowarzyszenia, które działają w ramach ogólnie przyjętego ładu moralnego i nie naruszają obowiązującego prawa,

26) usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

27) samodzielnego (pisemnego) usprawiedliwiania swojej nieobecności (dotyczy wyłącznie uczniów pełnoletnich),

28) egzaminów poprawkowych,

29) pomocy stypendialnej, przyznawanej w miarę posiadanych środków finansowych. Tryb i sposób przyznawania pomocy stypendialnej określa regulamin Komisji d/s pomocy materialnej uczniom,

30) indywidualnego programu lub toku nauki,

31) ubiegania się o stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia.

32) w roku szkolnym 2013/2014 uczeń gimnazjum może w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia

2. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie zespołu szkół oraz ustaleń władz szkolnych,

2) uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich, oraz właściwie zachowywać się w czasie ich trwania,

3) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem aktywnie uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych,

4) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje,

5) dbać o kulturę języka,

6) usprawiedliwiać lub przekazać wychowawcy klasy podpisane przez rodziców usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych oraz spóźnień
na zajęcia w terminie:

a) w liceum- 7 dni od powrotu do szkoły,

b) w gimnazjum i szkole podstawowej- 3 dni od powrotu do szkoły,

7) dostarczyć usprawiedliwienie w formie zwolnienia lekarskiego w przypadku nieobecności ucznia na:

a) egzaminie dojrzałości,

b) egzaminie klasyfikacyjnym,

c) egzaminie poprawkowym,

d) egzaminie gimnazjalnym,

e) sprawdzianie kompetencji,

8) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i pozostałym pracownikom zespołu szkół oraz ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,

9) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się nałogów,
a zwłaszcza nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających,

10) dbać o czystość, ład i porządek w szkole oraz jej otoczeniu,

11) informować na bieżąco rodziców o wszystkich sprawach przekazywanych przez dyrektora, wychowawcę klasy i innych nauczycieli,

12) pomagać kolegom w nauce, w miarę swoich możliwości, a w szczególności tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych,

13) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, przeciwdziałać wszelkim przejawom nietolerancji, a zwłaszcza przemocy i brutalności,

14) zachować czystość osobistą oraz schludną fryzurę ( zabrania się farbowania włosów na nienaturalne kolory) i ubiór, który nie wywołuje ogólnej dezaprobaty (brzuchy i ramiona muszą być zakryte, bluzki bez głębokich dekoltów, zabrania się noszenia na terenie szkoły czapek i kapturów oraz makijażu), ubiór nie może również zawierać  ozdób, emblematów oraz symboli i napisów łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne i etyczne, uczeń nie może nosić ozdób (np. kolczyków w różnych częściach ciała), które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu w czasie zajęć z wychowania fizycznego oraz z innych przedmiotów,

15) przebywać w czasie zajęć edukacyjnych i przerw na terenie zespołu szkół,

16) uzyskać pisemną zgodę nauczyciela na opuszczenie terenu zespołu szkół
w trakcie trwania zajęć edukacyjnych,

17) uczeń nie może bez nadzoru nauczyciela korzystać z sali gimnastycznej
i gabinetów przedmiotowych,

18) naprawiać wyrządzone szkody materialne w formie rzeczowej lub finansowej,

19) nie włączać, w czasie zajęć edukacyjnych, telefonów komórkowych oraz korzystać, bez zgody nauczyciela z urządzeń do zapisu danych,

20) zaliczenia prac klasowych, a w przypadku nieobecności w dniu pisania pracy klasowej, musi ją napisać zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami,

21) uzupełnić wiadomości, prace domowe w przypadku, gdy uczestniczył w zawodach sportowych lub innych zajęciach pozalekcyjnych.

22) zwrócić wypożyczone książki do biblioteki szkolnej w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia posiedzenia komisji klasyfikacyjnej,

23) uczniowie kończący lub zmieniający  szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek i materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

 

Rozdział 13

Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów

§ 47.

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia zawartych
w statucie szkoły.

4. ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniom pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom)  i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i formach przyjętych w szkole,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

7. Szkolny system oceniania zapewnia uczniom:

1) wspieranie indywidualnego rozwoju każdego ucznia i jego motywowanie do dalszej pracy,

2) bieżące, okresowe i roczne rozpoznawanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania,

3) ukierunkowanie pracy ucznia i wdrażanie go do systematyczności, samokontroli
i samooceny.

8. System oceniania zapewnia nauczycielowi i szkole:

1) ocenę poziomu nauczania,

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia,

3) rzetelną informację o poziomie osiągnięć założonych celów kształcenia,

4) określenie efektywności stosowanych metod nauczania i wychowania.

9. System oceniania zapewnia rodzicom:

1) znajomość wymagań programowych na określoną ocenę szkolną,

2) szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci, trudnościach
w uczeniu się,

3) wskazywanie indywidualnych form pomocy dzieciom.

§ 48.

1. W zakresie wymagań edukacyjnych:

1) wymagania programowe opracowują nauczyciele z poszczególnych zajęć edukacyjnych w oparciu o jednolite kryteria osiągnięć edukacyjnych i wybrane programy nauczania,

2) informacje dotyczące wymagań programowych znajdują się w bibliotece,

3) na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i rodziców o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko­wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizo­wanego przez siebie programu nauczania,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

d) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz
o warunkach i procedurze uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Dostosowanie wymagań obejmuje uczniów:

a) posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,

b) posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,

c) nieposiadających orzeczenia lub opinii wymienionych w ppkt a-c, którzy objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego,

6) w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt 5), posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,

7) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”albo „zwolniona”,

2. Poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów ocenia się w formie opisowej w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w stopniach szkolnych, zwanych dalej „stopniami”.

1) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa
w ust. 2, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3. Oceny wyrażone w stopniach szkolnych dzielą się na:

1) bieżące- cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia
ze zrealizowanej części wymagań edukacyjnych,

2) klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne, określające ogólny poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia i postępy w tym zakresie.

4. Stopnie śródroczne i roczne nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

6. Dla chętnych uczniów może być wprowadzony dodatkowy język obcy. Ocenie podlegają testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe i prace indywidualne. Oceny z przedmiotu nie wlicza się do średniej ocen. Ocena z przedmiotu zostanie udokumentowana na świadectwie.

7. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

9. Dla uczniów wprowadza się zajęcia: „Wychowanie do życia w rodzinie”. Uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia za pisemną zgodą rodziców. Uczestnictwo
w zajęciach nie podlega ocenie.

10. W klasie szóstej szkoły podstawowej komisja okręgowa przeprowadza
(w kwietniu) sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami. Sprawdzian ma charakter powszechny
i obowiązkowy.

11. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym”.

12. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

13. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

14. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w  ust. 11, dla poziomu III.0.

15. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem § 49 ust. 13. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań,
o których mowa w  ust. 11, dla poziomu III.1.

16. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 15.

17. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

18. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

19. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

20. Uczeń, który uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego z zakresy jednego z tych języków.

1) w deklaracji, o której mowa w ust. 19 i 20 podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia  do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku ucznia , o którym mowa w ust. 16.

21. Deklarację, o której mowa w ust.19 i 20 składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

22. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem § 49 ust. 1-3 i § 49 ust. 11-.

§ 49.

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego
w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej,
na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

4. W przypadku zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego z odpowiedniej części wpisuje się odpowiednio "zwolniony"
lub "zwolniona".

5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza),
na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu
lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

7. Opinia, o której mowa w ust. 5, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż
do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian
lub egzamin gimnazjalny, z tym że:

1) w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu- nie wcześniej niż
po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej,

2) w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego- nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

8. Opinię, o której mowa w ust. 5, rodzice ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

9. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

10. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 5 i 6                                                                                                                                                                                                                                  odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

11. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

12. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

13.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o której mowa w § 48 ust.15.

14. Uczniowie, o których mowa w ust. 5, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o której mowa w § 48 ust. 15.

15. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego
z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 15, ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

17. W roku szkolnym 2013/2014 rodzice (prawni opiekunowie) ucznia  mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego , pisemną informację o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, o której mowa § 48 ust. 19- w przypadku uczniów:

a) którzy posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia,

b) posiadających opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej- na podstawie tej opinii,

c) nieposiadających orzeczenia lub opinii, którzy objęci są pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole- na podstawie rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych  możliwości psychofizycznych dokonanych przez nauczycieli i specjalistów,

2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku uczniów, o których mowa w  ust. 13,

3) W przypadku niezłożenia rezygnacji i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi  w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik "0%".

18. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

19. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum, przystępuje ponownie do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę.

§ 50.

1. Absolwenci liceum mogą zdawać egzamin maturalny.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego- w okresie od maja do września.

3. Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego lub, w uzasadnionych przypadkach, zdający może być kierowany przez dyrektora OKE na część pisemną lub ustną egzaminu do innej szkoły.

4. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo

1) części ustnej:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,

2) w części pisemnej:

a) język polski na poziomie podstawowym,

b) matematykę na poziomie podstawowym,

c) język obcy nowożytny, ten sam co w części ustnej, na poziomie podstawowym,

5. Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego
z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych:

1) w części ustnej:

a) z języka obcego nowożytnego- jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy- na poziomie rozszerzonym,

b) z języka obcego nowożytnego- jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jakoobowiązkowy- na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,

2 )w części pisemnej:

a) z języka polskiego- na poziomie rozszerzonym,

b) z matematyki- na poziomie rozszerzonym,

c) z języka obcego nowożytnego- jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy- na poziomie rozszerzonym,

d) z języka obcego nowożytnego- jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy- na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,

e) z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy
o społeczeństwie, wiedzy o tańcu- na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,

6. Język obcy nowożytny, niezależnie od faktu czy został wybrany jako przedmiot obowiązkowy, czy dodatkowy, zdawany jest zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.

7. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

8. Uczeń ma prawo złożyć, w terminie ustalonym w wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu, nauczycielowi języka polskiego propozycję tematu prezentacji w części ustnej egzaminu.

9. Nauczyciel ww. języka przedstawia temat zaproponowany przez ucznia zespołowi nauczycieli danego przedmiotu, opracowującemu szkolną listę tematów,
a członkowie zespołu podejmują decyzję o akceptacji lub odrzuceniu tematu. O podjętej decyzji nauczyciel języka zawiadamia zainteresowanego ucznia.

10. Tematy proponowane przez uczniów, umieszczone na szkolnej liście tematów, mogą być wybierane przez innych zdających.

11. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu, wstępną pisemną deklarację.

12. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów
i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego.
W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

13. W uzasadnionych przypadkach wraz z deklaracją zdający składa udokumentowany wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu.

14. Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

15. Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach.

16. Osoba składająca deklarację otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię
z potwierdzeniem przyjęcia.

17. Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego
w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych, jest obowiązany dołączyć do deklaracji składanej dyrektorowi szkoły wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, odpowiedniej poradni specjalistycznej lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub zaświadczeniem lekarskim. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej powinna być wydana nie wcześniej niż cztery lata przed terminem egzaminu i nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny.

18. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu z tego przedmiotu. Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

19. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne
z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej
i części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotów zdawanych obowiązkowo, a z przedmiotów zdawanych dodatkowo na poziomie rozszerzonym.

20. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza uprawnienie
do zwolnienia z egzaminu.

21. Zdający zdał egzamin maturalny w części pisemnej i ustnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych
do uzyskania.

22. Wyniki uzyskane z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale wyniki te odnotowuje się na świadectwie maturalnym.

23. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin jest przeprowadzany zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i w miejscu ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej.

24. Egzamin maturalny jest przeprowadzany zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym roku szkolnym.

25. Absolwent ma prawo, w latach kolejnych, ponownie przystąpić do egzaminów z wybranych przedmiotów w celu podwyższenie wyniku.

26. Uczniowie, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości przed rokiem szkolnym 2009/2010 i nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z matematyki, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowym

27. Absolwent ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, jeżeli przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w danej sesji egzaminacyjnej i z pozostałych przedmiotów uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

28. Termin wydania świadectw maturalnych ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjne.

 

§ 51.

1. W ocenianiu bieżącym przyjmuje się zasadę, że liczba ocen cząstkowych
w semestrze jest co najmniej o 1 większa niż ilość godzin z przedmiotu w tygodniu i nie mniejsza niż trzy.

2. Okres od początku roku szkolnego do 15 września jest czasem bez ocen niedostatecznych dla klas pierwszych.

3. Wyróżnia się następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

1) sprawdziany,

2) testy,

3) prace klasowe,

4) odpowiedzi ustne,

5) kartkówki,

6) zadania domowe,

7) ćwiczenia praktyczne,

8) referaty,

9) zaangażowanie ucznia podczas zajęć edukacyjnych,

10) zadania problemowe,

11) samoocena ucznia,

12) wytwory pracy ucznia,

13) prace w grupie,

14) projekty.

4. Ustalanie zakresu i terminu pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności odbywa się według nastepujących zasad:

1) prace kontrolne obejmujące materiał powyżej trzech ostatnich jednostek lekcyjnych muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane
w dzienniku lekcyjnym,

2) ustalając termin pracy kontrolnej o której mowa w pkt.1), nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o zakresie materiału objętego tą pracą kontrolną,

3) krótkie sprawdziany (kartkówki) obejmujące zakres materiału z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych lub pracy domowej nie muszą być zapowiedziane,

4) ocena prac kontrolnych wymagających sprawdzenia pozalekcyjnego musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni, a w przypadku języka polskiego- trzech tygodni,
z zastrzeżeniem pkt. 5),

5) termin zwrotu prac kontrolnych wymagających sprawdzenia pozalekcyjnego przedłuża się o liczbę dni nieobecności nauczyciela,

6) w przypadku przekroczenia terminu zwrotu prac kontrolnych uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego,

7) w ciągu jednego dnia może odbyć się jeden sprawdzian pisemny obejmujący zakres materiału powyżej 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, a w ciągu tygodnia- nie więcej niż trzy,

8) sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli.

5. W klasach I- III szkoły podstawowej stosuje się ocenianie bieżące przyjmując ocenę opisową według sześciu poziomów osiągnięć za pomocą symboli informacyjnych w odniesieniu do szczegółowych umiejętności ucznia (dotyczących różnych treści kształcenia) oraz ocenianie opisowe śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych.

Tabela 2

Poziom osiągnięć ucznia

Symbole informacyjne

Znaczenie symboli informacyjnych

DOSKONAŁY

6

Brawo! Osiągasz doskonałe wynki!

BARDZO DOBRY

5

Brawo! Bardzo dobrze!

DOBRY

4

Dobrze sobie radzisz!

CZĘŚCIOWY

3

Stać Cię na więcej!

MINIMALNY

2

Musisz jeszcze popracować!

BRAK EFEKTÓW PRACY

1

Jeszcze nie potrafisz!

6. Oceny bieżące, śródroczne i roczna oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) celujący                6

2) bardzo dobry       5

3) dobry                    4

4) dostateczny         3

5) dopuszczający    2

6) niedostateczny   1

§ 52.

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego przed feriami zimowym, w terminie zatwierdzonym przez radę pedagogiczną.

3. W klasach I – III szkoły podstawowej obowiązuje ocenianie śródroczne charakterze diagnostyczno-informacyjnym z zaleceniami do dalszej pracy z uczniem dla rodziców dokonywane przez nauczyciela w „Karcie osiągnięć i postępów ucznia”.

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyne roczne, począwszy
od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) celujący                6

2) bardzo dobry       5

3) dobry                    4

4) dostateczny         3

5) dopuszczający    2

6) niedostateczny   1

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono u ucznia braki
w osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwiać kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub w kolejnym semestrze, szkoła zobowiązana jest stworzyć mu szansę nadrobienia zaległości na zajęciach wyrównawczych (dotyczy szkoły podstawowej) lub przez pomoc doraźną w miarę potrzeb, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Pomoc, o której mowa w ust. 5, nie dotyczy w przypadku braków spowodowanych lekceważącym stosunkiem do nauki (nieusprawiedliwione godziny absencji).

7. Na siedem dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia
o wystawionych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

§ 53.

1. Oceny klasyfikacyjne w zespole szkół ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym. Uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3. Uczeń klas I- III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne zostały ocenione pozytywnie
z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów)  rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega
na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega
na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 6.

9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
z zastrzeżeniem ust.11 i 13.

10. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej,  gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

12. Uczeń, który otrzyma warunkowo promocję do klasy programowo wyższej ma obowiązek uzyskać ocenę pozytywną z zajęcia edukacyjnego, z którego otrzymał ocenę niedostateczną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż do końca pierwszego semestru. Niezaliczenie materiału skutkuje wystawieniem uczniowi cząstkowej oceny niedostatecznej o randze pracy klasowej.

13. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię
albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

14. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał poustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej)oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

15. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 9, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 12.

16. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 53 ust.14  uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 58 ust.2 pkt.1,

2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w §48 ust. 10 i 11
z zastrzeżeniem § 49 ust. 3 .

17. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną
z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 14, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

18. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

19. Na siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są do poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

20. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 54 ust. 1, § 60 ust.2 pkt.3) i § 61.

21. Wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

22. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

1) projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

2) zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści,

3) projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c) wykonanie zaplanowanych działań;

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

4) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną, powyższe ustalenia zawarte są w osobnym regulaminie,

5) kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego,

6) wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

7) informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum,

8) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego,

9) W przypadkach, o których mowa w ust. 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

§ 54.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,
z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) powinny obejmować zakres materiału przewidziany programem nauczania w danej klasie. Ocena musi być zgodna z przyjętymi kryteriami oceniania.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich, o czym informuje ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na koniec rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

1) warunkiem zdania egzaminu poprawkowego na ocenę dopuszczajacą jest uzyskanie przez ucznia minimum 75% możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej testu przygotowanego na ocenę dopuszczającą, to samo dotyczy części ustnej.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
w składzie:

1) dyrektor szkoły- albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
do dyrektora jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna otrzymana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia rozpatrywane są w zgodnie z procedurą zawartą
w § 61.

§ 55.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący indywidualny program lub tok nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4
pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,
z zastrzeżeniem ust. 8.

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1), przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. W klasach I-III egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor- jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2),
z zastrzeżeniem § 54 ust. 6, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor- albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy,

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), oraz jego rodzicami( prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W egzaminie klasyfikacyjnym mogą być obecni w charakterze obserwatorow rodzice (prawni opiekunowie):

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2) - skład komisji,

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”albo „nieklasyfikowana”.

17. Uczniowi składającemu egzamin klasyfikacyjny ocenę zachowania wystawia wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 61 .

18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 61.

19. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 54 ust. 1 i § 61.

§ 56.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu, na warunkach określonych przez nauczycieli.

4. Rodzice mają prawo do bieżącej informacji dotyczącej wyników w nauce
i zachowaniu na zebraniach z rodzicami.

5. Informację o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych przekazuje rodzicom wychowawca oddziału z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7 oraz § 24 ust. 4, § 60 ust.2-7.

6. W klasach I –III szkoły podstawowej informacje o postępach w nauce i opisową ocenę zachowania ucznia przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) systematycznie w sposób ustalony przez wychowawcę.

7.  W klasach I–III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć
do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.

§ 57.

1. Ustala się następujące kryteria osiągnięć uczniów klas I-III szkoły podstawowej (Tabela 3)

Doskonały

Bardzo dobry

Dobry

Częściowy

Minimalny

Brak efektów pracy

6

5

4

3

2

1

Oznacza poziom wiedzy i umiejętności wykraczający poza program nauczania.

Oznacza pełny poziom wiedzy i umiejętności.

Oznacza prawie pełny poziom wiedzyi umiejętności.

Oznacza częściowy poziom wiedzy i umiejętności

Oznacza minimalny poziom wiedzy i umiejętności.

Brak osiągnięć i podstawowej wiedzy na określonym poziomie nauczania.

Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Wyróżnia się dużą aktywnością, pomysłowością i wyobraźnią w rozwiązywaniu problemów.

Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania.Robi duże postępy.

Stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych. Popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić. Robi postępy w tempie zadowalającym

Wykonuje zadania typowe pod kierunkiem nauczyciela. Często popełnia błędy. Wymaga pomocy nauczyciela. Czyni postępy w wolnym tempie.

Wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. Wymaga dodatkowych ćwiczeń, wyrównywania braków  w wiedzy i jego większego wysiłku. Znikome postępy.

Nie potrafi rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarny) stopniu trudności. Nie robi postępów. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy swoje prace.

 

 

2. Ustala się następujące kryteria stopni w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym:

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania przedmiotu
w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza wymagania edukacyjne tej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych.

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania przedmiotu
w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w wymaganiach edukacyjnych (programie nauczania), potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania w danej klasie,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania w danej klasie, które są konieczne do dalszego kształcenia,

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania (wiadomości
i umiejętności niższe niż podstawowe), ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki na poziomie programowo wyższym,

b) rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi w danej klasie, które są konieczne do dalszego kształcenia,
a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

§ 58.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,

1) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono   naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

2) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy i jest ona ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy i jest ona ostateczna, z zastrzeżeniem § 61.

5. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi, natomiast do oceniania bieżącego przyjmuje się trójstopniową skalę A, B, C (Tabela 4).

Tabela 4

A

B

C

Znakomite!

Dobre!

Wymaga poprawy!

 

 

6. Oceny zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej dokonuje się dwa razy w roku.

7. Od klasy IV szkoły podstawowej wprowadza się następujące oceny zachowania:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie

6) naganne,

z zastrzeżeniem § 56 ust. 6.

8. Przyjmuje się następujące zasady oceniania zachowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej:

1) obowiązkiem wychowawcy klasy na początku roku szkolnego, jest zapoznanie ze szczególowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów i ich rodziców ( prawnyvh opiekunów),

2) wychowawca klasy ustala ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną uwzgledniając:

a) liczbę punktów zdobytych przez ucznia w czasie semestru/roku szkolnego,

b) samoocenę ucznów,

c) ocenę ustaloną na forum klasy,

3) wychowawcy mają obowiązek poinformować rodziców o przewidywanej ocenie zachowania uczniów, na ostatnim zebraniu  rodziców, przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną. W przypadku proponowanej oceny nagannej lub nieodpowiedniej rodzice podpisują informację: Zostałem zapoznany z proponowaną oceną nieodpowiednią/ naganną,

4) sposób ustalania zachowania uczniów na podstawie punktowego system oceniania zachowania:

a) przy ustalaniu oceny zachowania śródrocznej i rocznej należy kierować się kryteriami zawartymi w Tabeli 5, które przedstawiają skalę punktową,

Tabela 5

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

OCENA

300 i więcej

WZOROWE

191 – 299

BARDZO DOBRE

141 – 190

DOBRE

101 – 140

POPRAWNE

51 – 100

NIEODPOWIEDNIE

mniej niż 50

NAGANNE

b) na początku każdego semestru uczeń otrzymuje bon w postaci 150 punktów,

c) oceną wyjściową jest ocena dobra,

d) na odpowiednich stronach w dzienniku lekcyjnym nauczyciele, wychowawca, pedagog i dyrektorzy dokonują wpisów, przyznających określoną liczbę punktów zgodnie z tabelami punktowymi: Tabela 6 i Tabela 7:

Tabela 6

Punkty dodatnie

Respektowanie obowiązków ucznia/przestrzeganie zapisów statutu szkoły

Lp.

Kryteria przyznawania punktów dodatnich

Ilość punktów

1.

Brak negatywnych uwag w ciągu semestru

5  za każdy semestr

2.

Wszystkie godziny nieobecności w szkole usprawiedliwione

w terminie

5 za każdy semestr

3.

Brak  nieusprawiedliwionych spóźnień na lekcje

5 za każdy semestr

4.

Realizacja podjętych przez ucznia zadań

( gazetka klasowa, opieka nad roślinami itp.).

5-10 co miesiąc

5.

Frekwencja w semestrze powyżej 95%

10 za semestr

6.

Wysoka kultura osobista

20 za semestr

7.

Aktywne pełnienie funkcji dyżurnego

10za semestr

 

Udział ucznia w życiu szkoły i społeczności lokalnej

1.

Praca na rzecz szkoły:

a) samorząd uczniowski

 

30-50

b) udział w akademiach szkolnych

10-20

c) szkolne koła zainteresowań

10-20 za semestr

e) udział w akcjach organizowanych przez szkołę

5-15

f) przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych

5-10

g) systematyczna praca na rzecz biblioteki szkolnej

15

h )pomoc w organizacji imprez ( np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, zabawy)

10-20

2.

Praca na rzecz klasy

a) pełnienie funkcji w klasie

 

10-30

b) pomoc kolegom w nauce- za jednorazową pomoc

5

c) przynoszenie rzeczy do wystroju klasy

5-10

d) systematyczna opieka nad roślinami

15

e) przygotowywanie referatów, pogadanek i innych materiałów na   godziny wychowawcze

10

f) pomoc w organizacji imprez ( wigilia klasowa, andrzejki itp.)

10-20

3.

Aktywna praca w kołach zainteresowań

10

4.

Dbałość o estetykę otoczenia ( np. gazetki na holach)

10

5.

Udział w akcjach charytatywnych ( wolontariat)

15

6.

Udział w zbiórce surowców wtórnych

Za wszystkie surowce (łącznie) maksymalnie 100 pkt.

 

makulatura

 

1 pkt za 1 kg

 

puszki

 

1pkt. za 5 sztuk

 

baterie 5 sztuk

1

zakrętki 10 sztuk

1

 

 

Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, uzdolnień

1.

Udział w konkursach przedmiotowych

a) etap szkolny

 

10

b) etap międzyszkolny/rejonowy

20

c) etap wojewódzki

50

d) etap ogólnopolski

 

 

70

2.

Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych

a) etap szkolny

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

 

10

5

3

b) etap międzyszkolny

udział

laureat

 

10

20

c) etap wojewódzki

25

d) etap ogólnopolski

50

3.

Udział w zawodach sportowych

czwartki lekkoatletyczne ( jeden wyjazd)

 

10+5 za miejsce I-III

zawody miejskie ( jeden dzień)

10

zawody miejskie ( 2-3 dni)

20+5 za miejsce I-III

zawody dodatkowe

10+5 za miejsce I-III

Zawody wojewódzkie

udział w ćwierćfinale

 

20

półfinale

25

finale

I-III miejsce

30

+10

4.

Systematyczne uczęszczanie na zajęcia pozaszkolne

( jeśli zajęcia odbywają się w innej placówce, uczeń aby zdobyć powyższe punkty musi przedstawić pisemne zaświadczenia)

10-30

5.

 

Reprezentowanie klasy, szkoły w programach

artystycznych

10-30

 

 

Tabela 7

Punkty ujemne

 

Nie przestrzeganie obowiązków ucznia

Lp.

Kryteria przyznawania punktów ujemnych

Ilość punktów

1.

Każda nieusprawiedliwiona godzina zajęć edukacyjnych

5

2.

Ucieczka z zajęć edukacyjnych (każdorazowo)

10

3.

Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcje

( trzy spóźnienia ) 5

4.

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji

5

5.

Niewykonanie poleceń nauczyciela

10

6.

Niszczenie mienia szkolnego

10-30

7.

Niszczenie mienia kolegi, koleżanki

10-20

8.

Nieterminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej

( przed zakończeniem roku szkolnego)

10

9.

Nagminne lekceważenie obowiązków szkolnych

15

10.

Niewłaściwe zachowanie podczas apelu lub uroczystości szkolnej

25

 

11.

Zaśmiecanie klasy ( brak porządku przy swoim stanowisku pracy)

5-15

12.

Niewykonywanie podstawowych zobowiązań:

a) brak przyborów szkolnych

b) brak podpisu pod uwagą lub oceną

c) niedostarczenie usprawiedliwienia w ciągu siedmiu dni od przyjścia do szkoły

za każde przewinienie po 5 punktów

13.

Brak materiałów potrzebnych do wykonywania ćwiczeń na zajęciach artystycznych

10 pkt.

Brak części materiałów potrzebnych do wykonywania ćwiczeń na zajęciach artystycznych

5 pkt.

Nie oddawanie prac do oceny w wyznaczonym terminie

5 pkt.

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się

Lp.

Kryteria przyznawania punktów ujemnych

Ilość punktów

1.

Używanie wulgarnego słownictwa

10

2.

Niestosowny wygląd w szkole

( niezgodny z zapisami niniejszego statutu)

10

3.

Niewłaściwe zachowanie w bibliotece szkolnej, świetlicy, stołówce

10

4.

Niewłaściwe zachowanie się podczas przerw

10

5.

Niestosowne zachowanie wobec kolegi/koleżanki (ubliżanie, nękanie, poniżanie itp.)

10 -30

6.

Aroganckie zachowanie się wobec nauczycieli lub innych osób dorosłych

30

7.

Niestosowne zachowanie się wobec nauczycieli poza szkołą

( nie kłanianie się, komentarze pod adresem przechodzącego nauczyciela )

10-30

8.

Zaśmiecanie otoczenia

5

9.

Okłamywanie nauczycieli

20-40

10.

Używanie telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych ( bez zgody nauczyciela)

10 każdorazowo

11.

Nagrywanie bez zezwolenia filmów/ wykonywanie zdjęć

30-50

12.

Samowolne umieszczanie w Internecie materiałów multimedialnych ( zdjęć, filmików)

30-50

13.

Rozpowszechnianie materiałów i informacji dotyczących nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów mających na celu naruszanie dóbr osobistych- słownie lub z użyciem nowoczesnych środków przekazu danych

50-100

 

Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Lp.

Kryteria przyznawania punktów ujemnych

Ilość punktów

1.

Udział w bójce

30-50

2.

Zaczepki fizyczne

10-20

3.

Palenie papierosów

30

4.

Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających

50

5.

Udział w kradzieży

30-50

6.

Wyłudzanie pieniędzy

30-50

7.

Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu

30-50

8.

Przynoszenie ( używanie) do szkoły przedmiotów lub substancji niebezpiecznych

30-50

9.

Zachowanie na wycieczkach szkolnych w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu lub osób trzecich

30-60

10.

Uczeń, który jest biernym świadkiem agresji lub niszczenia mienia (nie podejmuje żadnych czynności, które mogłyby zapobiec większym skutkom tych działań ( np. nie powiadomi osób dorosłych o zaistniałym fakcie)

20-40

 

5) jeżeli uczeń nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów do otrzymania wyższej oceny z zachowania, ale posiada udokumentowane osiągnięcia, o których nie wspomniano w zasadach oceniania, wychowaca klasy ma prawo podnieść ocenę zachowania. Każdy wpis zawiera krótką informację uzasadniającą liczbę przyznanych punktów „dodatnich” lub „ujemnych”, wraz z ilością punktów oraz czytelny podpis nauczyciela,

6) przy ustalaniu oceny zachowania należy dodatkowo stosować następujące kryterium:

a) bez względu na ilość punktów dodatnich oceny wzorowej nie powinien otrzymać uczeń, który w semestrze uzyskał więcej niż 15 punktów ujemnych,

b) jeżeli za I semestr uczeń otrzymał ocenę naganną, to ocena roczna nie powinna być wyższa od oceny dobrej,

c) jeżeli za pierwszy semestr uczeń otrzymał ocenę poniżej dobrej,
to w szczególnych przypadkach (uczeń osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych, charakteryzuje się wyjątkową postawą społeczną, aktywnie pracuje na rzecz środowiska szkolnego) ocena roczna może zostać podniesiona maksymalnie o trzy stopnie,

d) jeżeli uczeń otrzymał naganę dyrektora, to bez względu na ilość zgromadzonych punktów powinien otrzymać najwyżej ocenę poprawną,

e) jeżeli uczeń otrzymał naganę wychowawcy to powinien otrzymać bez względu na ilość punktów najwyżej ocenę dobrą, ,

f) wzorową i bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który ma wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych usprawiedliwione,

g) dobrą- jeżeli ma do 5 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,

h) uczeń, który w rażący sposób złamał zasady zawarte w niniejszym statucie powinien otrzymać najwyżej ocenę dobrą, do poważnych uchybień zalicza się w szczególności:

- stwarzanie zagrożenia dla innych osób, poprzez nieostrożne i nieuzasadnione używanie niebezpiecznych przyrządów, substancji,

- oszukiwanie nauczycieli i innych pracowników szkoły,

- agresywne zachowanie się poza terenem szkoły, wandalizm, kradzieże,

- aroganckie, bezczelne zachowanie wobec nauczyciela i innych osób dorosłych (pracownicy administracji, obsługi)

- palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia (każdorazowo),

- opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych,

7) przy ustalaniu oceny zachowania należy dodatkowo stosować następujące uwarunkowania, ocenę:

a) poprawną- otrzymuje uczeń, który ma od 6 do 15 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,

b)  nieodpowiednią- jeżeli ma od 16 do 29 godzin nieusprawiedliwionej nieobe­cności,

naganną- jeżeli ma 30 i więcej godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,

8) ocenę zachowania nie ustala się na podstawie powyższych kryteriów uczniowi korzystającemu z nauczania indywidualnego w wymiarze ponad 50% semestru.

9. W gimnazjum przyjmuje się następujące kryteria ocen zachowania:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) skrupulatnie przestrzega postanowień Statutu Szkoły i zarządzeń szkolnych, może być wzorem do naśladowania,

b) chętnie reprezentuje szkołę na zewnątrz i dba o jej honor i tradycje,

c) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na zajęcia, nie ma uwag negatywnych, posiada uwagi pozytywne,

d) uzyskuje wyniki w nauce zgodne z jego możliwościami intelektualnymi, jest pilny, systematyczny, aktywny, bardzo starannie wykonuje wszystkie prace,

e) aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i rozwija własne zainteresowanie, bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,

f) życzliwie odnosi się do kolegów, umiejętnie, bezkonfliktowo załatwia trudne sprawy, zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie się innych,

g) dba o kulturę języka swojego i innych,

h) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych osób dorosłych, pozytywnie oddziaływuje na innych w tym zakresie,

i) przejawia szacunek dla wartości i praw wszystkich ludzi, unika uprzedzeń,

j) dba o higienę osobistą i wygląd estetyczny (prowadzi zdrowy styl życia:
bez alkoholu, papierosów i narkotyków),

k) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działań społecznych i w terminie
je wykonuje,

l) angażuje się w kształtowanie poprawnych stosunków międzyludzkich w całej klasie, szkole (pomaga słabszym kolegom w nauce, jest lojalny wobec nich),

m) czynnie uczestniczy w pracach organizacji działających na terenie szkoły
i rzetelnie wywiązuje się z pełnionych funkcji,

n) nie niszczy mienia szkoły i prywatnego, pozytywnie oddziaływuje na innych
w tym zakresie,

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega postanowień Statutu Szkoły i zarządzeń szkolnych,

b) pracuje na rzecz klasy i szkoły,

c) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, stara się nie spóźniać na lekcję (dopuszczalne 3 spóźnienia w semestrze), w razie nieobecności systematycznie przynosi usprawiedliwienia (dopuszczalne 2 godz. bez usprawiedliwienia ), posiada uwagi pozytywne (do 2 uwag negatywnych),

d) uzyskuje wyniki w nauce zgodne z możliwościami intelektualnymi, jest na ogół pilny, systematyczny, staranny,

e) stara się uczestniczyć w niektórych zajęciach pozalekcyjnych, jest przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy,

f) życzliwie odnosi się do kolegów, dba o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów,

g) wykazuje szacunek i uprzejmość do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób dorosłych,

h) dba o wygląd klasy, szkoły,

i) dba o swoje zdrowie i higienę osobistą (nie zażywa używek),

j) solidnie i terminowo wywiązuje się z przydzielonych zadań związanych z życiem szkoły i klasy,

k) ma pozytywny wpływ na kształtowanie się prawidłowych stosunków międzyludzkich w klasie oraz ma poczucie odpowiedzialności za zespół klasowy,

l) uczestniczy w pracach organizacji uczniowskich,

m) dba o mienie społeczne, posiada szacunek do pracy innych, reaguje
na przejawy wandalizmu,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) na ogół przestrzega postanowień Statutu Szkoły i zarządzeń szkolnych,

stara się pracować na rzecz klasy, szkoły,

b) na ogół przestrzega postanowień Statutu Szkoły i zarządzeń szkolnych,

c) stara się pracować na rzecz klasy, szkoły,

d) uczęszcza na zajęcia lekcyjne mogą mu się zdarzyć sporadyczne nieobecności
i spóźnienia (do 5 godzin nieusprawiedliwionych, do 5 spóźnień i nie więcej niż 4 uwagi negatywne),

e) wyniki w nauce ma na ogół zgodne z jego możliwościami intelektualnymi,
nie wykazuje większych ambicji w zdobywaniu lepszych ocen,

f) przejawia zgodny z przyjętymi normami stosunek do kolegów, rówieśników,
nie stosuje przemocy fizycznej w rozwiązywaniu konfliktów,

g) kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych osób dorosłych,

h) stara się dbać o wygląd odpowiadający normom estetycznym, aktualnie obowiązującym zarządzeniom szkoły, przestrzega zasad higieny (nie ulega nałogom),

i) wykonuje w terminie przydzielone zadania związane z życiem klasy,

j) na ogół angażuje się w prace nad kształtowaniem się prawidłowych stosunków międzyludzkich wśród kolegów i w najbliższym otoczeniu,

k) sporadycznie angażuje się w pracę organizacji uczniowskich,

l) dba o mienie społeczne i indywidualnie,

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) z małymi uchybieniami przestrzega regulaminu szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek,

b) na ogół nie angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły,

c) zazwyczaj uczęszcza na zajęcia lekcyjne, jednak mogą się zdarzyć nieobecności i spóźnienia (do 15 godzin bez usprawiedliwienia oraz do 7 uwag negatywnych),

d) z niektórych przedmiotów uzyskuje wyniki adekwatne do możliwości intelektualnych, biernie uczestniczy w lekcji, nie wyróżnia się aktywnością,

e) stara się zachowywać poprawnie w stosunku do kolegów, rówieśników,
nie reaguje na nieodpowiednie zachowanie się kolegów,

f) zwykle wykazuje właściwy stosunek do nauczycieli i innych osób dorosłych,

g) zazwyczaj dba o swoje zdrowie i higienę osobistą (nie stosuje używek), a wygląd odpowiada przyjętym normom,

h) wypełnia jedynie narzucone zadania i pod kontrolą nauczyciela,

i) wykazuje małe zainteresowanie kształtowaniem prawidłowych stosunków
w społeczności klasowej,

j) stara się wyrażać w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzmów,

k) nie wykazuje przejawów działań szkodliwych na rzecz mienia społecznego, jego stosunek w tym zakresie jest obojętny,

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) dopuszcza się wykroczeń przeciwko regulaminowi szkoły, jednak wykazuje chęć poprawy,

b) opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, spóźnia się na lekcje (do 25 godzin nieusprawiedliwionych, powyżej 7 uwag negatywnych), często utrudnia prowadzenie lekcji,

c) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, biernie uczestniczy w lekcjach, często jest do lekcji nieprzygotowany,

d) nieodpowiednio zachowuje się wobec kolegów, wywołuje konflikty, stosuje agresję słowną,

e) zazwyczaj nie dba o kulturę języka, używa wulgaryzmów,

f) niewłaściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych osób dorosłych, nie zawsze wykonuje polecenia nauczyciela, często lekceważy normy grzecznościowe,

g) nie przestrzega zasad higieny i estetyki, a jego wygląd często nie jest zgodny
z przyjętymi normami,

h) nie angażuje się w życie klasy i szkoły,

i) wykorzystuje stosunki koleżeńskie do własnych korzyści (notorycznie odpisuje zadania, korzysta z podpowiadania, itp.),

j) nie zawsze należycie dba o mienie społeczne i indywidualnie, sporadycznie przejawia działania szkodliwe,

k) agresywnie zachowuje się poza terenem szkoły, dopuszcza się aktów wandalizmu, kradzieży,

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) dopuszcza się poważnych wykroczeń, ignoruje postanowienia Statutu Szkoły, zarządzenia szkolne i nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku,

b) często opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia oraz spóźnia się
na lekcję (powyżej 25 godzin nieusprawiedliwionych), notorycznie utrudnia prowadzenie lekcji, przeszkadza innym,

c) nie angażuje się w prace na rzecz szkoły, klasy,

d) nie wykorzystuje możliwości intelektualnych dla poprawienia wyników w nauce, wykazuje rażące zaniedbania (duża ilość ocen niedostatecznych na skutek lekceważenia obowiązków szkolnych),

e) nagannie zachowuje się wobec kolegów, stosuje przemoc fizyczną, jest agresywny, drastycznie narusza powszechnie przyjęte normy, używa wulgaryzmów,

f) często niewłaściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych osób dorosłych, nie okazuje szacunku, jest złośliwy, lekceważy normy grzecznościowe,

g) nie przestrzega w stopniu rażącym zasad higieny i estetyki, nie dba o zdrowie (ulega nałogom, pali papierosy, pije alkohol, posiada i zażywa środki odurzające),

h) nie wywiązuje się z przydzielonych prac, lekceważy polecenia nauczyciela, chętnie wykorzystuje pracę innych do własnych celów,

i) negatywnie wpływa na otoczenie klasowe, szkolne, chętnie krytykuje, ośmiesza kolegów,

j) dopuszcza się niszczenia mienia społecznego, prywatnego, wytworów pracy ludzkiej, kradnie, kłamie, posiada niebezpieczne narzędzia na terenie szkoły, wykazuje przejawy wandalizmu,

k) agresywnie zachowuje się poza terenem szkoły, dopuszcza się aktów wandalizmu, kradzieży.

10. Dla uczniów realizujących w danym roku szkolnym projekt edukacyjny ustala się dodatkowe kryteria ocen zachowania:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

- podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji tego zadania, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków,

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą a ponadto:

- był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę poprawną a ponadto:

- współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania oraz prawidłowo wypełniał przydzielone zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego,

 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę nieodpowiednią a ponadto:

- współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu,

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuję uczeń, który spełnia wymagania na ocenę poprawną, ale:

- mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu,

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę nieodpowiednią oraz:

- nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i do opiekuna.

11. W liceum przyjmuje się następujące kryteria ocen zachowania:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a. skrupulatnie przestrzega postanowień Statutu Szkoły i zarządzeń szkolnych, może być wzorem do naśladowania,

b. chętnie reprezentuje szkołę na zewnątrz i dba o jej honor i tradycje,

c. nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na zajęcia, nie ma uwag negatywnych, posiada uwagi pozytywne,

d. uzyskuje wyniki w nauce zgodne z jego możliwościami intelektualnymi, jest pilny, systematyczny, aktywny, bardzo starannie wykonuje wszystkie prace,

e. aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i rozwija własne zainteresowanie, bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,

f. życzliwie odnosi się do kolegów, umiejętnie, bezkonfliktowo załatwia trudne sprawy, zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie się innych,

g. dba o kulturę języka swojego i innych,

h. z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych osób dorosłych, pozytywnie oddziaływuje na innych w tym zakresie,

i. przejawia szacunek dla wartości i praw wszystkich ludzi, unika uprzedzeń,

j. dba o higienę osobistą i wygląd estetyczny (prowadzi zdrowy styl życia:
bez alkoholu, papierosów i narkotyków),

k. wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działań społecznych i w terminie
je wykonuje,

l. angażuje się w kształtowanie poprawnych stosunków międzyludzkich w całej klasie, szkole (pomaga słabszym kolegom w nauce, jest lojalny wobec nich),

ł. czynnie uczestniczy w pracach organizacji działających na terenie szkoły
i rzetelnie wywiązuje się z pełnionych funkcji,

m. nie niszczy mienia szkoły i prywatnego, pozytywnie oddziaływuje na innych
w tym zakresie,

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a. przestrzega postanowień Statutu Szkoły i zarządzeń szkolnych,

b. pracuje na rzecz klasy i szkoły,

c. nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, stara się nie spóźniać na lekcję w razie nieobecności systematycznie przynosi usprawiedliwienia; dopuszcza się 5 godzin nieusprawiedliwionych i 4 spóźnienia,

d. uzyskuje wyniki w nauce zgodne z możliwościami intelektualnymi, stara się być pilny, systematyczny, staranny,

e. stara się uczestniczyć w niektórych zajęciach pozalekcyjnych, jest przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy,

f. życzliwie odnosi się do kolegów, dba o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów,

g. wykazuje szacunek i uprzejmość do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób dorosłych,

h. dba o wygląd klasy, szkoły,

i. dba o swoje zdrowie i higienę osobistą (nie zażywa używek),

j. solidnie i terminowo wywiązuje się z przydzielonych zadań związanych z życiem szkoły i klasy,

k. ma pozytywny wpływ na kształtowanie się prawidłowych stosunków międzyludzkich w klasie oraz ma poczucie odpowiedzialności za zespół klasowy,

l. uczestniczy w pracach organizacji uczniowskich,

ł. dba o mienie społeczne, posiada szacunek do pracy innych, reaguje
na przejawy wandalizmu,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a. na ogół przestrzega postanowień Statutu Szkoły i zarządzeń szkolnych,

stara się pracować na rzecz klasy, szkoły,

b. na ogół przestrzega postanowień Statutu Szkoły i zarządzeń szkolnych,

c stara się pracować na rzecz klasy, szkoły,

d. uczęszcza na zajęcia lekcyjne mogą mu się zdarzyć sporadyczne nieobecności

(10 godzin nieusprawiedliwionych) i spóźnienia, których ilość ustala wychowawca,

e. wyniki w nauce ma na ogół zgodne z jego możliwościami intelektualnymi,
nie wykazuje większych ambicji w zdobywaniu lepszych ocen,

f. przejawia zgodny z przyjętymi normami stosunek do kolegów, rówieśników,
nie stosuje przemocy fizycznej w rozwiązywaniu konfliktów,

g kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych osób dorosłych,

h. stara się dbać o wygląd odpowiadający normom estetycznym, aktualnie obowiązującym zarządzeniom szkoły, przestrzega zasad higieny (nie ulega nałogom),

i. wykonuje w terminie przydzielone zadania związane z życiem klasy,

j. na ogół angażuje się w prace nad kształtowaniem się prawidłowych stosunków międzyludzkich wśród kolegów i w najbliższym otoczeniu,

k. sporadycznie angażuje się w pracę organizacji uczniowskich,

l. dba o mienie społeczne i indywidualnie,

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a. z małymi uchybieniami przestrzega regulaminu szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek,

b. na ogół nie angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły,

c. zazwyczaj uczęszcza na zajęcia lekcyjne, jednak mogą się zdarzyć nieobecności ( 15 godzin nieusprawiedliwionych) i spóźnienia

d. z niektórych przedmiotów uzyskuje wyniki adekwatne do możliwości intelektualnych, biernie uczestniczy w lekcji, nie wyróżnia się aktywnością,

e. stara się zachowywać poprawnie w stosunku do kolegów, rówieśników,
nie reaguje na nieodpowiednie zachowanie się kolegów,

f. zwykle wykazuje właściwy stosunek do nauczycieli i innych osób dorosłych,

g. zazwyczaj dba o swoje zdrowie i higienę osobistą (nie stosuje używek), a wygląd odpowiada przyjętym normom,

h. wypełnia jedynie narzucone zadania i pod kontrolą nauczyciela,

i. wykazuje małe zainteresowanie kształtowaniem prawidłowych stosunków
w społeczności klasowej,

j. stara się wyrażać w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzmów,

k. nie wykazuje przejawów działań szkodliwych na rzecz mienia społecznego, jego stosunek w tym zakresie jest obojętny,

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a. dopuszcza się wykroczeń przeciwko regulaminowi szkoły, jednak wykazuje chęć poprawy,

b. opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, spóźnia się na lekcje (od 25 godzin nieusprawiedliwionych, powyżej 7 uwag negatywnych), często utrudnia prowadzenie lekcji,

c. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, biernie uczestniczy w lekcjach, często jest do lekcji nieprzygotowany,

d. nieodpowiednio zachowuje się wobec kolegów, wywołuje konflikty, stosuje agresję słowną,

e. zazwyczaj nie dba o kulturę języka, używa wulgaryzmów,

f. niewłaściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych osób dorosłych, nie zawsze wykonuje polecenia nauczyciela, często lekceważy normy grzecznościowe,

g. nie przestrzega zasad higieny i estetyki, a jego wygląd często nie jest zgodny
z przyjętymi normami,

h. nie angażuje się w życie klasy i szkoły,

i. wykorzystuje stosunki koleżeńskie do własnych korzyści (notorycznie odpisuje zadania, korzysta z podpowiadania, itp.),

j.nie zawsze należycie dba o mienie społeczne i indywidualnie, sporadycznie przejawia działania szkodliwe,

k) agresywnie zachowuje się poza terenem szkoły, dopuszcza się aktów wandalizmu, kradzieży,

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a. dopuszcza się poważnych wykroczeń, ignoruje postanowienia Statutu Szkoły, zarządzenia szkolne i nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku,

b. często opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia oraz spóźnia się
na lekcję (powyżej 35 godzin nieusprawiedliwionych), notorycznie utrudnia prowadzenie lekcji, przeszkadza innym,

c. nie angażuje się w prace na rzecz szkoły, klasy,

d. nie wykorzystuje możliwości intelektualnych dla poprawienia wyników w nauce, wykazuje rażące zaniedbania (duża ilość ocen niedostatecznych na skutek lekceważenia obowiązków szkolnych),

e. nagannie zachowuje się wobec kolegów, stosuje przemoc fizyczną, jest agresywny, drastycznie narusza powszechnie przyjęte normy, używa wulgaryzmów,

f. często niewłaściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych osób dorosłych, nie okazuje szacunku, jest złośliwy, lekceważy normy grzecznościowe,

g. nie przestrzega w stopniu rażącym zasad higieny i estetyki, nie dba o zdrowie (ulega nałogom, pali papierosy, pije alkohol, posiada i zażywa środki odurzające),

h. nie wywiązuje się z przydzielonych prac, lekceważy polecenia nauczyciela, chętnie wykorzystuje pracę innych do własnych celów,

i. negatywnie wpływa na otoczenie klasowe, szkolne, chętnie krytykuje, ośmiesza kolegów,

j. dopuszcza się niszczenia mienia społecznego, prywatnego, wytworów pracy ludzkiej, kradnie, kłamie, posiada niebezpieczne narzędzia na terenie szkoły, wykazuje przejawy wandalizmu,

k) agresywnie zachowuje się poza terenem szkoły, dopuszcza się aktów wandalizmu, kradzieży.

7) O złym zachowaniu ucznia i jego niesystematycznym uczęszczaniu do szkoły informowani są rodzice ucznia przez wychowawcę klasy.

8) Przy ustalaniu oceny zachowania można stosować dodatkowe kryterium: wychowawca może łagodniej traktować limity godzin nieusprawiedliwionych, jeżeli uczeń systematycznie godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych w mieście, województwie, kraju i na arenie międzynarodowej oraz w innych dziedzinach aktywności społecznej.

§ 59.

1. Rada pedagogiczna, dyrekcja szkoły, zespoły przedmiotowe, pedagog szkolny, rodzice i samorząd uczniowski mogą na bieżąco wnosić uwagi i propozycje
do wewnątrzszkolnego oceniania. Powołany zespół nauczycieli dokonuje bieżącej analizy proponowanych poprawek. Przedstawia je na posiedzeniach rady pedagogicznej.

Rozdział 14

Tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej i odwołania od trybu ustalania oceny klasyfikacyjnej

§ 60.

1. Wychowawca w klasach I-III szkoły podstawowej:

1) po pierwszym semestrze informuje rodziców o braku postępów w nauce dziecka oraz daje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,

2) zaleca badanie dziecka przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub inną publiczną poradnię specjalistyczną,

3) na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego informuje rodziców na piśmie
o niedostatecznychosiągnięciach edukacyjnych dziecka w danym roku szkolnym.

2. Począwszy od klasy IV nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywana rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

a) przewidywane roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne są podawane osiem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przez nauczyciela danego przedmiotu,

b) na siedem dni przed śródrocznym lub końcoworocznym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawcy poszczególnych klas, zobowiązani są poinformować uczniów o wystawionych dla nich ocenach klasyfikacyjnych,

- wychowawcy przekazują w formie pisemnej przewidywane dla uczniów oceny, z żądaniem ich natychmiastowego zwrotu, po uzyskaniu podpisu ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna( podpisane kartki są przechowywane w teczce wychowawcy),

c) w przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania do wiadomości przewidywanych ocen, wychowawca ma obowiązek przekazać tę informację  rodzicom (prawnym opiekunom)- osobiście lub telefonicznie,

d)  uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do nauczyciela ustalającego roczną /semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych z pisemną prośbą o dodatkowe sprawdzenie i ocenę jego wiadomości i umiejętności, jeśli uważają, że przewidywana ocena nie odzwierciedla ich w pełni,

- adresowane do nauczyciela pisemną prośbę należy złożyć w sekretariacie szkoły nie później niż w dniu następnym po uzyskaniu informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych, określając w nim ocenę roczną z zajęć edukacyjnych, o jaką uczeń się ubiega

- nauczyciel uzgadnia z uczniem warunki i termin dodatkowego sprawdzenia i oceny jego wiadomości i umiejętności,

- dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności odbywa się w formie pisemnej (z wyjątkiem informatyki/zajęć komputerowych i wychowania fizycznego),

- warunkiem koniecznym przystąpienia do sprawdzianu jest legitymowanie się co najmniej 80% obecnością na zajęciach edukacyjnych z przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o podwyższenie oceny,

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel, do którego zwrócono się z podaniem o dodatkowe sprawdzenie i ocenę wiadomości i umiejętności ucznia, może przeprowadzić taki sprawdzian, jeżeli powyższy warunek nie został spełniony,

- decyzję o nie wyrażeniu zgody na przeprowadzenie sprawdzianu nauczyciel zamieszcza na otrzymanym podaniu, podając uzasadnienie, a po przeprowadzonym sprawdzianie wystawia ostateczną ocenę i zwraca podanie

(wraz z dokumentacją z przeprowadzonego sprawdzianu) do sekretariatu szkoły,

- ustalona w wyniku sprawdzianu ostateczna, ocena może być tylko taka, jaka była przewidywana albo taka, o jaką ubiegał się uczeń,

3. Wychowawcy klasy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów
oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania określonym w statucie szkoły,

 

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do wychowawcy z prośbą o uwzględnienie dodatkowych okoliczności, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na roczną ocenę zachowania, jeśli uważają, że przewidywana ocena nie uwzględnia tych okoliczności,

 

a) adresowane do wychowawcy podanie należy złożyć w sekretariacie szkoły nie później niż w dniu następnym po uzyskaniu informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, podając w nim okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na podwyższenie przewidywanej oceny zachowania i określając w nim ocenę, o jaką ubiega się uczeń,

 

b) złożone podanie rozpatruje zespół nauczycieli uczących ucznia, a ustalona przez niego ocena zachowania jest ostateczna i może być jak przewidywana albo taka o jaką uczeń się ubiega,

 

c) wychowawca zamieszcza na podaniu decyzję zespołu nauczycieli uczących ucznia z uzasadnieniem i zwraca podanie do sekretariatu szkoły.

4. Przez bezpośrednie kontakty z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów
i pedagogiem szkolnym rodzice uzyskują informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i ewentualnych trudności w nauce.

5. Co najmniej na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są obowiązani poinformować, odpowiednio —  ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej  ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) przed klasyfikacją śródroczną- w grudniu lub w styczniu w zależności od terminu ferii zimowych,

2) przed klasyfikacją roczną - w maju, z zastrzeżeniem pkt. 3),

3) przed klasyfikacją roczną klas trzecich liceum- w marcu.

6. Wraz z przekazywaniem informacji o przewidywanych ocenach, nauczyciel informuje ucznia o zasadach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

7. Na osiem dni przed śródrocznym lub końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować ucznia o wystawionych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, na podstawie wszystkich ocen bieżących ustalonych zgodnie z kryteriami oceniania
i uwzględniających wiedzę i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, na podstawie wszystkich ocen bieżących ustalonych zgodnie z kryteriami oceniania
i uwzględniających wiedzę i umiejętności zawartych w podstawie programowej. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna nie musi być średnią arytmetyczną ocen śródrocznych.

12. Wychowawcy klas są zobowiązani do wydrukowania zestawień śródrocznych i końcoworocznych, podpisania dokumentu i przekazania wicedyrektorom w każdorazowo określonym terminie.

 

 

§ 61.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia z podaniem konkretnego uchybienia dotyczącego procedury ustalania oceny mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor w ciągu 5 dni rozpatruje zasadność zgłoszonego zastrzeżenia
i o podjętej decyzji pisemnie informuje rodzica.

3. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonego zastrzeżenia dyrektor powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia: w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną oceną klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów:
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog, (jeżeli jest zatrudniony w szkole),

e) psycholog, (jeżeli jest zatrudniony w szkole),

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej)  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11. Uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu dyrektor wyznacza dodatkowy termin.

12. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej)  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Rozdział 15

Nagrody i kary

§ 62.

1. Szkoła nagradza ucznia za:

1) wyróżniającą naukę i pracę społeczną,

2) wzorową postawę,

3) wybitne osiągnięcia (naukowe, sportowe),

4) aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły, środowiska,

5) działalność samorządową,

6) wolontariat,

7) dzielność i odwagę.

2. Za wyżej wymienione osiągnięcia uczeń może być nagrodzony:

1) pochwałą wychowawcy klasy,

2) pochwałą dyrektora szkoły,

3) dyplomem uznania,

4) nagrodą książkową lub rzeczową,

5) nagrodą pieniężną w postaci stypendium naukowego (w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowvch na ten cel),

6) wystosowaniem listu pochwalnego do rodziców,

7) świadectwem z biało- czerwonym paskiem z nadrukiem „z wyróżnieniem”,

8) zapisem w Księdze Osiągnięć Uczniów szkoły,

9) przyznaniem pucharu dyrektora szkoły,

3. Uczeń klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum otrzymuje promocję
z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. Uczeń o którym mowa w ust. 3 otrzymuje świadectwo z biało- czerwonym paskiem i nadrukiem „z wyróżnieniem”.

5. Uczniowie kończący szkołę podstawową, gimnazjum lub liceum ze średnią 5,0 lub wyższą są wpisywani w „Złotej Księdze” szkoły oraz otrzymują także okolicznościowe nagrody. Do Złotej Księgi wpisywani są również laureaci olipiad
i konkursów przdmiotowych oraz uczniowie osiagający znaczące wyniki sportowe.

6. Puchar dyrektora może być przyznany także oddziałowi za najwyższą średnią ocen, za najwyższe oceny zachowania, udział uczniów w konkursach przedmiotowych, czytelnictwie, imprezach kulturalnych, za wysoką frekwencję i inne osiągnięcia wymienione w ust. 1 pkt. 1-6.

7. Uczeń może, być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły:

1) uwagą w dzienniczku lekcyjnym wpisaną przez nauczyciela lub wychowawcę klasy,

2) naganą wychowawcy na forum klasy,

3) naganą dyrektora na forum klasy,

4) naganą dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej,

5) usunięciem ze szkoły (dotyczy uczniów liceum),

6) dokonaniem napraw szkód, które spowodował,

7) zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, które nie zostały ujęte
w planie wychowawczym szkoły,

8) przeniesieniem do równoległego oddziału w szkole,

9) wykonaniem gazetki, audycji, ulotki, przemówienia itp. na temat szkodliwości używek (np. alkohol, papierosy, narkotyki).

10) zawieszeniem na ustalony czas z korzystania z określonych przywilejów ucznia.

8. Stopniowanie w/w kar nie obowiązuje w przypadku szczególnie poważnych wykroczeń.

9. Za nieusprawiedliwioną nieobecność w szkole uczeń otrzymuje:

1) za 15 do 25 godzin lekcyjnych - naganę wychowawcy na forum klasy,

2) powyżej 25 godzin lekcyjnych - naganę dyrektora wobec społeczności szkolnej.

3) nieusprawiedliwiona nieobecność  w okresie jednego miesiąca , która przekroczy co najmniej 50%, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10. Za palenie tytoniu i jego zamiennników grożą następujące kary:

1) wpisanie negatywnej uwagi do dziennika,

2) nagana wychowawcy na forum klasy i wpisanie uwagi negatywnej do dziennika,

3) nagana dyrektora na forum klasy i wpisanie uwagi negatywnej do dziennika.

11. Decyzją dyrektora, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu, uczeń liceum, z zastrzeżeniem ust. 14 może być skreślony z listy uczniów szkoły za:

1) spożywanie lub posiadanie alkoholu lub środków odurzających,

2) stosowanie lub posiadanie środków psychoaktywnych,

3) używanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych osób,

4) kradzież,

5) fałszowanie zwolnień lub innych dokumentów,

6) niszczenie mienia szkoły lub mienia innych osób,

7) wulgarne zachowanie się wobec innych osób,

8) jeżeli opuścił ponad 25 godz. lekcyjnych bez usprawiedliwienia, a zastosowana nagana dyrektora nie przyniosła pozytywnych skutków,

9) nieprzestrzeganie statutu pomimo ukarania naganą dyrektora,

10) zamieszczanie w środkach masowego przekazu informacji o pracownikach szkoły
i o szkole bez zgody dyrektora,

11) inne szczególnie rażące uchybienia statutowi.

12. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły. Decyzję o przeniesieniu podejmuje Kurator Oświaty na wniosek dyrektora.

13. Wychowawca informuje rodziców o nałożonych na ucznia karach,
a w przypadku nagany dyrektora - informację tę przekazuje rodzicom dyrektor.

14. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora, jeśli decyzję
o nałożeniu kary nie podjął dyrektor. Termin odwołania w formie pisemnej od nałożonej kary nie może przekraczać 7 dni od jej nałożenia.

15. Ostateczną decyzję odnośnie odwołania o którym mowa w ust. 16 podejmuje dyrektor w terminie do 14 dni od daty złożenia odwołania zawieszając ją lub utrzymując w mocy.

16. Od decyzji dyrektora, skreślającej ucznia z listy na podstawie uchwały rady pedagogicznej lub od innych kar nałożonych decyzją dyrektora uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty nałożenia kary do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

17. W przypadku rażącego naruszenia praw ucznia albo powstania innego sporu uczeń lub jego rodzice mają prawo zwrócić się z zastrzeżeniem ust. 16 do dyrektora
z prośbą o rozpatrzenie powstałego sporu.

18. Ostateczną decyzję rozstrzygającą spór o którym mowa w ust. 17 podejmuje dyrektor po wysłuchaniu obu stron.

19. Jeśli jedną ze stron o których mowa w ust. 17 jest dyrektor, to uczeń lub jego rodzice mają prawo zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z prośbą o rozpatrzenie powstałego sporu.

Rozdział 16

Postanowienia końcowe

§ 63.

1. Statut zespołu szkół wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez radę pedagogiczną.

2. Zmiany w statucie zespołu szkół mogą być wprowadzane z inicjatywy organów wymienionych w §17.

3. Samorząd uczniowski opiniuje następujące fragmenty niniejszego statutu:

§16, §18 ust.3, pkt.13, § 21, §22, §23ust.2,3,4, §25, § 26ust.14, § 30, §56,  § 58,   §59, §62

4. Rada rodziców opiniuje nastepujące fragmenty niniejszego statutu:

§16, §18 ust.3, pkt.13, §19 ust.4, pkt.2,§ 20, §22, §23ust.1 §24, § 25, §26, ust.14 §30, ust.5,§31, ust.2,4,  §56, § 57, § 58, §59,  §61

§ 64.

1. Zespołowi szkół nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej zespołu szkół, rad rodziców i samorządów uczniowskich.

2. Szkole nadaje imię organ prowadzący na lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 65.

1. Szkoła podstawowa wydaje świadectwa promocyjne oraz w klasie szóstej świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Gimnazjum wydaje świadectwa promocyjne oraz w klasie trzeciej świadectwo ukończenia gimnazjum.

3. Liceum wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne.

4. Absolwent liceum trzyletniego, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu liceum do egzaminu maturalnego otrzymuje – w przypadku zdania tego egzaminu - świadectwo dojrzałości, a w przypadku nie zdania egzaminu – świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

5. Statut w formie znowelizowanej został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej 20 maja 2014r.

 

 

Spis zawartości:

 

Postanowienia ogólne. 1

Autonomia szkół 5

Obowiązek szkolny. 7

Cele i zadania szkoły. 9

Organy Zespołu Szkół i organy szkół i ich kompetencje. 11

Organizacja pracy szkoły. 22

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły. 27

Opiekun stażu.. 35

Biblioteka szkolna. 37

Świetlica szkolna. 41

Rekrutacja uczniów do Szkół 43

Prawa i obowiązki ucznia. 48

Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów.. 52

Tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej i odwołania od trybu ustalania oceny klasyfikacyjnej 89

Nagrody i kary. 94

Postanowienia końcowe. 97

Spis zawartości: 98

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 17 czerwca 2014 17:57
 

Godło

Uonetplus pierwsze logowanie

Zegarek

Szkoły ZSO nr3